Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 12.4.2016 г.)


6.1. Пакистан, и по-специално нападението в Лахор

Предложения за резолюция B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 и B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 и B8-0468/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Marie-Christine Vergiat и Pavel Telička представиха предложенията за резолюции B8-0475/2016 и B8-0476/2016.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Bas Belder, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda и Sajjad Karim.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir и Seán Kelly.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 14.4.2016 г.


6.2. Хондурас: положението на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 и B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo и Beatriz Becerra Basterrechea представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy и Gianluca Buonanno.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 14.4.2016 г.


6.3. Нигерия

Предложения за резолюция B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 и B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Diane James, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan и Csaba Sógor.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 14.4.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност