Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016)


6.1. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 και B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Οι Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 και B8-0468/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Marie-Christine Vergiat και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0475/2016 και B8-0476/2016.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda και Sajjad Karim.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alberto Cirio, Νότης Μαριάς, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


6.2. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 και B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo και Beatriz Becerra Basterrechea παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.


6.3. Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 και B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου