Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0125)

Felszólalások

Jan Philipp Albrecht (előadó).


7.2. A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0126)

Felszólalások

Marju Lauristin (előadó).


7.3. Az utas-nyilvántartási adatállomány (EU PNR) felhasználása ***I (szavazás)

Második jelentés a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0127)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakisztán, különös tekintettel a lahori támadásra (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0466/2016

(amely a B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Hölvényi György, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Gáll-Pelcz Ildikó, Lara Comi, Nagy József, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, Tőkés László, Elisabetta Gardini és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Szanyi Tibor, Marc Tarabella és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala és Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0128)

(A B8-0475/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.5. Honduras: az emberi jogok védelmezőinek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0469/2016

(amely a B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Gáll-Pelcz Ildikó, Lara Comi, Nagy József, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze és Tőkés László, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Szanyi Tibor, Marc Tarabella és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

—    Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigéria (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0478/2016

(amely a B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 heylébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, Nagy József, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Hölvényi György, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, Tőkés László és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Szanyi Tibor, Marc Tarabella, Elena Valenciano és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Meszerics Tamás, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

—    Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0130)


7.7. Az üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem ***I (szavazás)

Jelentés a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0131)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0131)

Felszólalások

Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikke értelmében kéri a szavazás elnapolását, Sergio Gaetano Cofferati, aki ellenzi a kérést, és kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy, a ma szavazásra bocsátott irányelvet kiegészítő irányelvet, és Philippe Lamberts, aki támogatja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (142 mellette, 492 ellene, 12 tartózkodás).

Pervenche Berès, aki kéri, hogy a Bizottság nyilatkozzon Sergio Gaetano Cofferati kérésével kapcsolatban, és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).


7.8. A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai (szavazás)

Jelentés a Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2016/2019(BUD)) – Költségvetési Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0132)

Felszólalások

Liadh Ní Riada az 1. módosítással kapcsolatban, és Indrek Tarand (előadó), aki szóbeli módosítást javasol az előzetes költségvetés-tervezet 216. cikkéhez (az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat szerint a kérelem nem elfogadható).


7.9. 2015. évi jelentés Törökországról (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2015. évi jelentés Törökországról (2016/2898(RSP))

Állásfoglalási indítvány B8-0442/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0133)

Felszólalások

Bodil Valero szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 13. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök


7.10. 2015. évi jelentés Albániáról (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2015. évi jelentés Albániáról (2016/2896(RSP))

Állásfoglalási indítvány B8-0440/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0134)


7.11. 2015. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 2015. évi jelentés Bosznia-Hercegovináról (2016/2897(RSP))

Állásfoglalási indítvány B8-0441/2016

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0135)

Felszólalások

Szájer József, aki javasolja, hogy a hátralévő szavazásokat halasszák a következő üléshétre, és Marc Tarabella, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (132 mellette, 300 ellene, 15 tartózkodás).


7.12. A szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsiköltségek fényében (szavazás)

Jelentés a szegénység elleni küzdelem célkitűzésének eléréséről a növekvő rezsiköltségek fényében [2015/2223(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Meszerics Tamás (A8-0040/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0136)


7.13. A magánszektor és a fejlesztés (szavazás)

Jelentés a magánszektorról és a fejlesztésről [2014/2205(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0137)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat