Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000004/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

12. Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000004/2016) που κατέθεσαν οι Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer και Jakob von Weizsäcker, προς την Επιτροπή: Αυτόνομη οδήγηση (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ο Ismail Ertug αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil και Anne Sander.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου