Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE

- Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 10ης Μαρτίου 2016)

επιτροπή REGI

- Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (2016/2045(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Απριλίου 2016)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 134, παράγραφος 3 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σύσταση σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2016/2020(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2016/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI) (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 10ης Μαρτίου 2016)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

επιτροπή ENVI

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή ENVI

- Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική (2015/2103(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: AFCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου