Показалец 
Протокол
PDF 307kWORD 269k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (разискване)
 5.Частният сектор и развитието (кратко представяне)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор
  
6.2.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека
  
6.3.Нигерия
 7.Време за гласуване
  
7.1.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II (гласуване)
  
7.2.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (гласуване)
  
7.3.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (гласуване)
  
7.4.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (гласуване)
  
7.5.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (гласуване)
  
7.6.Нигерия (гласуване)
  
7.7.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (гласуване)
  
7.8.Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (гласуване)
  
7.9.Доклад за Турция за 2015 г. (гласуване)
  
7.10.Доклад за Албания за 2015 г. (гласуване)
  
7.11.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (гласуване)
  
7.12.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (гласуване)
  
7.13.Частният сектор и развитието (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (разискване)
 12.Автономно шофиране (разискване)
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - оттеглена кандидатура (Малта) (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно нормативното уреждане на киберпространството (B8-0272/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно укрепването на транспортния сектор (B8-0273/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на европейска агенция за кредитен рейтинг (B8-0274/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно използването на антибиотици в промишлените животновъдни стопанства (B8-0275/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно християните в Ирак (B8-0276/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прозрачността на лобистите на многонационалните предприятия (B8-0277/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно отмяната на повечето от санкциите срещу Беларус (B8-0278/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно намаляването на престъпността в Швейцария вследствие на суспендирането на Шенгенските споразумения от страна на Франция (B8-0279/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно шумовите емисии на оборудване и съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (B8-0280/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно лечението на диабет в Европейския съюз (B8-0281/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно мерки, насочени към спиране на пристигането или завръщането на джихадисти в държавите – членки на Европейския съюз (B8-0282/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно спирането на финансовата помощ за Украйна (B8-0283/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно дискриминацията срещу жените в Саудитска Арабия (B8-0284/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ролята на технологията в преподаването и в училище (B8-0285/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно научните изследвания във връзка с вируса Зика (B8-0286/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно недостига на вода и сушата в Европейския съюз (B8-0288/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно създаването на комисии за туризма с цел укрепването на политиката за младежка заетост (B8-0289/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Dominique Bilde и Steeve Briois. Предложение за резолюция относно защитата на европейската стоманодобивна индустрия (B8-0290/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството във връзка с обезлесяването и опазването на естествената планинска среда (B8-0291/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно ограничаване на вноса на неконвенционален газ, произведен чрез хидравлично разбиване или насочено сондиране (B8-0292/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно забраната на опасни съставки в козметичните продукти за бебета (B8-0293/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на мерките в областта на конкуренцията (B8-0294/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с борбата с хазартната зависимост (B8-0295/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството относно наличието на пестициди в селскостопанските продукти, внос в рамките на Европейския съюз (B8-0296/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на нормативната уредба за действия в защита на ресурсите на международния хранително-вкусов сектор (B8-0297/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на интересите на потребителите (B8-0298/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно транснационалната престъпност (B8-0299/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно малтретирането на жени (B8-0300/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно необходимостта от прекратяване на процеса на преговори по кандидатурата на Косово (B8-0301/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно споразумението за сътрудничество между Сърбия и НАТО (B8-0302/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно Споразумението за асоцииране с Украйна (B8-0303/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно цената на миграционната криза (B8-0304/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно борбата със затлъстяването сред децата (B8-0305/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно защитата на местното занаятчийство (B8-0306/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно приспособяването на остарелите машини и оборудване на европейската промишленост (B8-0307/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger и Auke Zijlstra. Предложение за резолюция относно вноса на кожени изделия от Китай (B8-0325/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите относно борбата с фалшифицирането на италиански и европейски кожени изделия (B8-0326/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно задълбочената реформа на селскостопанската политика (B8-0327/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ограничаването на появата на фабрични ферми (B8-0328/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно резултатите от политиките на бюджетни ограничения, наложени на гръцкия народ (B8-0330/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно формулировката на член 50 от Договора за Европейския съюз (B8-0331/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно оттеглянето на селскостопанския сектор от обхвата на преговорите по трансатлантическото споразумение (B8-0333/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отношенията между големите търговски вериги и производителите (B8-0334/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно структурния излишък от спестявания в еврозоната (B8-0336/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въвеждането на количествени облекчения за хората (B8-0339/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно националните системи за преразпределение на благата и заплахата за тях от миграционната криза и свободното движение на хора (B8-0340/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нелоялната конкуренция от страна на китайската стомана (B8-0341/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността относно разхищаването на храни (B8-0382/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с опазването на европейското музикално наследство (B8-0383/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите относно курсовете за обучение във връзка със законността, предназначени за млади хора, студенти и работници (B8-0384/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно интегрирането на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (B8-0386/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно важността на Деня на възпоменание (B8-0387/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно помощта и подкрепата за авторското кино и за киното с високо качество (B8-0388/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно младежкото предприемачество в областта на енергията от възобновяеми източници (B8-0390/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани със социалната закрила (B8-0391/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с отглеждането на култури в замърсени области и съответно възстановяване на земята (B8-0392/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно забавянията на автомобилното движение в Европа (B8-0393/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ядрената безопасност (B8-0394/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно засилването на инвестициите в инфраструктурата (B8-0395/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно злоупотребата с цифрови устройства от страна на децата (B8-0396/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството по отношение на депата за отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда (B8-0397/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на контрола на вносните хранителни продукти (B8-0398/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно препоръките на Европейската комисия и Съвета във връзка с реформата на пазара на труда във Франция (B8-0399/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно етикетирането на продукти от животни, хранени с ГМО (B8-0400/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно конфликтите на интереси в Европейския орган за безопасност на храните (B8-0401/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно малтретирането на жени (B8-0402/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разликата в заплащането на жените и мъжете (B8-0403/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на научните изследвания в областта на редките заболявания (B8-0404/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно споразуменията между хипермаркетите и френските животновъди (B8-0405/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно референдума в Боливия за изменение на член 168 от Конституцията (B8-0406/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Steeve Briois и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно молбата за членство на Босна и Херцеговина в Европейския съюз (B8-0407/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно защитата на тайните на журналистическите източници (B8-0408/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите в областта на публичните разходи и централизираното възлагане на обществени поръчки (B8-0409/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно приемането на нови нормативни актове за инициативи в полза на предприемачеството в областта на културата (B8-0410/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно регламентирането на минералните масла в хранителните продукти и в други продукти за масово потребление (B8-0411/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно определянето и насърчаването на форми на „рекламно спонсорство“ за дейности по реставриране на по-малко известно европейско културно и художествено наследство (B8-0412/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно регламентирането на паралелното банкиране (shadow banking) (B8-0413/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно супермрежите за електроенергия (B8-0414/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно замразяването на изплащането на средства на Турция и прекратяването на преговорите за членство на Турция в ЕС (B8-0415/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно забраната на кожухарската промишленост (B8-0416/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно заетост на младите хора в селското стопанство (B8-0417/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

13 април 2016 г.

(*) (№ 1422/2015); (*) (№ 1423/2015); (*) (№ 1424/2015); (*) (№ 1425/2015); (*) (№ 1426/2015); (*) (№ 1427/2015); (*) (№ 1428/2015); (*) (№ 1429/2015); (*) (№ 1430/2015); (*) (№ 0202/2016); (*) (№ 0203/2016); Francesco Orbitello (№ 0204/2016); (*) (№ 0205/2016); (*) (№ 0206/2016); (*) (№ 0207/2016); (*) (№ 0208/2016); (*) (№ 0209/2016); (*) (№ 0210/2016); (*) (№ 0211/2016); (*) (№ 0212/2016); (*) (№ 0213/2016); (*) (№ 0214/2016); (*) (№ 0215/2016); (*) (№ 0216/2016); (*) (№ 0217/2016); (*) (№ 0218/2016); Margarita García Fernández (№ 0219/2016); (*) (№ 0220/2016); (*) (№ 0221/2016); Ioannis Daras (№ 0222/2016); (*) (№ 0223/2016); (*) (№ 0224/2016); (*) (№ 0225/2016); (*) (№ 0226/2016); (*) (№ 0227/2016); Roberto Santucci (№ 0228/2016); (*) (№ 0229/2016); Annalisa Santucci (№ 0230/2016); Renzo Marinotto (№ 0231/2016); (*) (№ 0232/2016); Fabian Knipper (№ 0233/2016); (*) (№ 0234/2016); (*) (№ 0235/2016); (*) (№ 0236/2016); (*) (№ 0237/2016); (*) (№ 0238/2016); (*) (№ 0239/2016); (*) (№ 0240/2016); Massimo Corradini (№ 0241/2016); (*) (№ 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (№ 0243/2016); (*) (№ 0244/2016); (*) (№ 0245/2016); Alberto Cirio (№ 0246/2016); Mario Cavaliere (№ 0247/2016); Andreas Cichy (№ 0248/2016); (*) (№ 0249/2016); (*) (№ 0250/2016); (*) (№ 0251/2016); (*) (№ 0252/2016); (*) (№ 0253/2016); (*) (№ 0254/2016); (*) (№ 0255/2016); Fabio Donati (№ 0256/2016); (*) (№ 0257/2016); (*) (№ 0258/2016); (*) (№ 0259/2016); (*) (№ 0260/2016); (*) (№ 0261/2016); (*) (№ 0262/2016); (*) (№ 0263/2016); Terenzia Mariotto (№ 0264/2016); (*) (№ 0265/2016); (*) (№ 0266/2016); (*) (№ 0267/2016); (*) (№ 0268/2016); Giulio Troni (№ 0269/2016); Stoyan Kanev (№ 0270/2016); (*) (№ 0271/2016); Luca Troni (№ 0272/2016); (*) (№ 0273/2016); (*) (№ 0274/2016); (*) (№ 0275/2016); Christos Taklis (№ 0276/2016); Guadalupe Gómez (№ 0277/2016); (*) (№ 0278/2016); Alessandro Corazza (№ 0279/2016); Matteo Corazza (№ 0280/2016); Simona Mulazzani (№ 0281/2016); Pierino Edi (№ 0282/2016); (*) (№ 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (№ 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (№ 0285/2016); (*) (№ 0286/2016); Enrique González Blanco (№ 0287/2016); (*) (№ 0288/2016); (*) (№ 0289/2016); (*) (№ 0290/2016); (*) (№ 0291/2016); Riccardo Magi (№ 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (№ 0293/2016); (*) (№ 0294/2016); (*) (№ 0295/2016); (*) (№ 0296/2016); Joachim Kussin (№ 0297/2016); (*) (№ 0298/2016); (*) (№ 0299/2016); (*) (№ 0300/2016); (*) (№ 0301/2016); (*) (№ 0302/2016); (*) (№ 0303/2016); (*) (№ 0304/2016); Cristian Parma (№ 0305/2016); Roberta Delbianco (№ 0306/2016); (*) (№ 0307/2016); Francesco Orbitello (№ 0308/2016); (*) (№ 0309/2016); (*) (№ 0310/2016); Vincenzina Pari (№ 0311/2016); Francesco Delbianco (№ 0312/2016); Oreste Tontini (№ 0313/2016); Alessandro Riccomini (№ 0314/2016); Dianne Patrick (№ 0315/2016); (*) (№ 0316/2016); (*) (№ 0317/2016); Giuseppe Amati (№ 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (№ 0319/2016); (*) (№ 0320/2016); (*) (№ 0321/2016); David Reiling (№ 0322/2016); (*) (№ 0323/2016); Dian Dobrev (№ 0324/2016); (*) (№ 0325/2016); (*) (№ 0326/2016).

(*) Име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 13 април 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (разискване)

Доклад относно постигането на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата [2015/2223(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Julie Ward (докладчик по становището на комисията FEMM), Claude Rolin, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Petr Mach, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Casa, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Javi López, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Георги Пирински, Paloma López Bermejo и Arne Gericke, от името на групата ECR.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos и Bronis Ropė.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Tamás Meszerics.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 14.4.2016 г.


5. Частният сектор и развитието (кратко представяне)

Доклад относно частния сектор и развитието [2014/2205(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala и Krisztina Morvai.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 14.4.2016 г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 12.4.2016 г.)


6.1. Пакистан, и по-специално нападението в Лахор

Предложения за резолюция B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 и B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 и B8-0468/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Marie-Christine Vergiat и Pavel Telička представиха предложенията за резолюции B8-0475/2016 и B8-0476/2016.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Bas Belder, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda и Sajjad Karim.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir и Seán Kelly.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 14.4.2016 г.


6.2. Хондурас: положението на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 и B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo и Beatriz Becerra Basterrechea представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy и Gianluca Buonanno.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 14.4.2016 г.


6.3. Нигерия

Предложения за резолюция B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 и B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Diane James, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan и Csaba Sógor.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 14.4.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2016)0125)

Изказвания

Jan Philipp Albrecht (докладчик)


7.2. Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2016)0126)

Изказвания

Marju Lauristin (докладчик)


7.3. Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0127)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0127)


7.4. Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0466/2016

(за замяна на B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella и Elena Valenciano, от името на групата S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0128)

(Предложението за резолюция B8-0475/2016 отпада.)


7.5. Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0469/2016

(за замяна на B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze и László Tőkés, от името на групата PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella и Julie Ward, от името на групата S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ангел Джамбазки и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD;

—    Barbara Kappel.

приема се (P8_TA(2016)0129)


7.6. Нигерия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0478/2016

(за замяна на B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano и Julie Ward, от името на групата S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ангел Джамбазки и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea и Laura Ferrara, от името на групата EFDD;

—    Barbara Kappel.

приема се (P8_TA(2016)0130)


7.7. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0131)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0131)

Изказвания

Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, за да поиска съгласно член 190 от Правилника за дейността отлагане на гласуването, Sergio Gaetano Cofferati срещу искането и за да поиска Комисията да представи допълнителна директива към гласуваната днес директива, и Philippe Lamberts, за да подкрепи искането.

С електронно гласуване (142 гласа „за“, 492 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Pervenche Berès, за да поиска Комисията да изрази становището си относно искането на Sergio Gaetano Cofferati, и Marianne Thyssen (член на Комисията).


7.8. Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (2016/2019(BUD)) – Комисия по бюджети. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0132)

Изказвания

Liadh Ní Riada относно изменение 1 и Indrek Tarand (докладчик), за да предложи устно изменение на член 216 от проекта на бюджетна прогноза (председателят посочи, че съгласно Правилника за дейността искането е недопустимо).


7.9. Доклад за Турция за 2015 г. (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Турция за 2015 г. (2016/2898(RSP))

Предложение за резолюция B8-0442/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0133)

Изказвания

Bodil Valero внесе устно изменение на параграф 13, което беше прието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател


7.10. Доклад за Албания за 2015 г. (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Албания за 2015 г. (2016/2896(RSP))

Предложение за резолюция B8-0440/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0134)


7.11. Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (2016/2897(RSP))

Предложение за резолюция B8-0441/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0135)

Изказвания

József Szájer, за да предложи отлагане на двете оставащи гласувания за следващата месечна сесия, и Marc Tarabella срещу това искане.

С електронно гласуване (132 гласа „за“, 300 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.


7.12. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (гласуване)

Доклад относно постигането на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата [2015/2223(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0136)


7.13. Частният сектор и развитието (гласуване)

Доклад относно частния сектор и развитието [2014/2205(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0137)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly и Ангел Джамбазки

Препоръка за второ четене Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák и Ангел Джамбазки

Втори доклад Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka по процедурен въпрос, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová

Доклад Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ангел Джамбазки

Доклад Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.00 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić и José Inácio Faria.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


12. Автономно шофиране (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000004/2016), зададен от Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer и Jakob von Weizsäcker, към Комисията: Автономно шофиране (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil и Anne Sander.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Ангел Джамбазки и Ivan Jakovčić.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


13. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия ITRE

- Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (2016/2041(INI))
(подпомагаща: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 10 март 2016 г.)

комисия REGI
- Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (2016/2045(INI))
(подпомагаща: BUDG, CONT)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 април 2016 г.)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 134, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръка относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН (2016/2020(INI))
(подпомагаща: DEVE)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ITRE(член 54 от Правилника за дейността)
- Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (2016/2041(INI))
(подпомагаща: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI) (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 10 март 2016 г.)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

комисия ENVI

- Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2258(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността)

комисия AGRI

- Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

комисия ENVI

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: AFCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 27 април 2016 г. и 28 април 2016 г.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.50 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Извинени:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност