Index 
Protokoll
PDF 277kWORD 262k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (debatt)
 5.Den privata sektorn och utveckling (kortfattad redogörelse)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Pakistan, särskilt attacken i Lahore
  6.2.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras
  6.3.Nigeria
 7.Omröstning
  7.1.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II (omröstning)
  7.2.Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (omröstning)
  7.3.Användning av PNR-uppgifter ***I (omröstning)
  7.4.Pakistan, särskilt attacken i Lahore (omröstning)
  7.5.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras (omröstning)
  7.6.Nigeria (omröstning)
  7.7.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (omröstning)
  7.8.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (omröstning)
  7.9.2015 års rapport om Turkiet (omröstning)
  7.10.2015 års rapport om Albanien (omröstning)
  7.11.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  7.12.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (omröstning)
  7.13.Den privata sektorn och utveckling (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (debatt)
 12.Självkörande bilar (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – tillbakadragen kandidatur (Malta) (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om reglering av internet (B8-0272/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förbättringar inom transportsektorn (B8-0273/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av ett europeiskt kreditvärderingsinstitut (B8-0274/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om användning av antibiotika i industriell djuruppfödning (B8-0275/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om de kristna i Irak (B8-0276/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om transparent lobbying av multinationella företag (B8-0277/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om hävande av merparten av sanktionerna mot Vitryssland (B8-0278/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om den minskade brottsligheten i Schweiz efter Frankrikes tillfälliga upphävande av Schengenavtalet (B8-0279/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus (B8-0280/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om behandling av diabetes i EU (B8-0281/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om åtgärder för att stoppa jihadister från att resa in och ut ur EU:s medlemsstater (B8-0282/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om indragande av finansiellt stöd till Ukraina (B8-0283/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om diskriminering av kvinnor i Saudiarabien (B8-0284/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om teknik i skolan (B8-0285/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om forskning kring zikaviruset (B8-0286/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vattenbrist och torka i Europeiska unionen (B8-0288/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om inrättande av kommittéer för turism i syfte att förstärka politiken för ungdomssysselsättning (B8-0289/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om skydd för EU:s stålindustri (B8-0290/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för avskogning och bevarande av bergsmiljön (B8-0291/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Marine Le Pen. Förslag till resolution om begränsning av import av icke konventionell gas utvunnen med hjälp av hydraulisk spräckning eller riktad borrning (B8-0292/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om förbud mot farliga ämnen i hudvårdsprodukter för spädbarn (B8-0293/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förstärkning av konkurrensbestämmelserna (B8-0294/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för bekämpande av spelberoende (B8-0295/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för bekämpningsmedel i jordbruksprodukter som importeras till EU (B8-0296/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken i syfte att bevara resurserna inom den internationella jordbruksbaserade livsmedelssektorn (B8-0297/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av konsumenternas intressen (B8-0298/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om gränsöverskridande brottslighet (B8-0299/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om våld mot kvinnor (B8-0300/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om behovet av att sätta stopp för förhandlingarna om Kosovos kandidatur (B8-0301/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om samarbetsavtalet mellan Serbien och Nato (B8-0302/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om associeringsavtalet med Ukraina (B8-0303/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om migrantkrisens kostnader (B8-0304/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag til resolution om kampen mot barnfetma (B8-0305/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skydd av lokalt hantverk (B8-0306/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om modernisering av gamla maskiner och gammal utrustning i den europeiska industrin (B8-0307/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger och Auke Zijlstra. Förslag till resolution om import av läder från Kina (B8-0325/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna för att bekämpa förfalskningar av italienska och europeiska läder- och skinnvaror (B8-0326/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en genomgripande reform av jordbrukspolitiken (B8-0327/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om restriktioner för fabriksgårdar (B8-0328/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om följderna av åtstramningspolitiken för det grekiska folket (B8-0330/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om luddigheten i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (B8-0331/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om utbrytning av jordbrukssektorn ur förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) (B8-0333/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandet mellan stormarknaderna och producenterna (B8-0334/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överskott av strukturellt sparande i euroområdet (B8-0336/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om inrättande av ”quantitative easing” för folket (B8-0339/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de nationella fördelningssystemen som hotas av migrantkrisen och den fria rörligheten för personer (B8-0340/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om illojal konkurrens från kinesiskt stål (B8-0341/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ökad medvetenhet om matsvinn (B8-0382/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av regelverket för bevarande av det europeiska musikarvet (B8-0383/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av bestämmelserna om undervisning om laglighet för ungdomar, studenter och arbetstagare (B8-0384/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (”EU-US Privacy Shield”) (B8-0386/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om betydelsen av minnesdagen (B8-0387/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om hjälp och stöd till auteurfilm och kvalitetsfilm (B8-0388/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om unga företagare inom sektorn för förnybara energikällor (B8-0390/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken i fråga om socialt skydd (B8-0391/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för odling på och sanering av förorenade områden (B8-0392/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den minskade framkomligheten på de europeiska vägarna (B8-0393/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kärnsäkerhet (B8-0394/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om satsningar på investeringar i infrastruktur (B8-0395/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om överdriven användning bland barn av digitala enheter (B8-0396/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för kontroll av avfallsdeponier och deras miljöpåverkan (B8-0397/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skärpta kontroller av importerade livsmedel (B8-0398/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens och rådets rekommendationer om arbetsmarknadsreformen i Frankrike (B8-0399/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om märkning av produkter från djur som får genmodifierat foder (B8-0400/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om intressekonflikterna inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (B8-0401/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kvinnomisshandel (B8-0402/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om löneskillnaderna mellan kvinnor och män (B8-0403/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om mer forskning om sällsynta sjukdomar (B8-0404/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om avtalen mellan stormarknader och franska uppfödare (B8-0405/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om folkomröstningen i Bolivia om ändringen av artikel 168 i konstitutionen (B8-0406/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Steeve Briois och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Bosnien och Hercegovinas ansökan om anslutning till Europeiska unionen (B8-0407/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om skydd för journalisternas källor (B8-0408/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av regelverket för offentliga utgifter och gemensamma inköpscentraler (B8-0409/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nya regler avseende initiativ till stöd för företagsamheten på kulturområdet (B8-0410/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om regelverk för mineraloljor i livsmedel och andra vanliga produkter (B8-0411/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om fastställande av och uppmuntran till sponsring i reklamsyfte för restaurering av det mindre europeiska kulturella och konstnärliga arvet (B8-0412/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reglering av skuggbanker (B8-0413/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om supernät för el (B8-0414/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om frysningen av överföringar av medel till Turkiet och stopp av förhandlingarna om landets anslutning till EU (B8-0415/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om ett förbud mot pälsindustrin (B8-0416/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om sysselsättning av ungdomar inom jordbruket (B8-0417/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 13 april 2016

(*) (nr 1422/2015); (*) (nr 1423/2015); (*) (nr 1424/2015); (*) (nr 1425/2015); (*) (nr 1426/2015); (*) (nr 1427/2015); (*) (nr 1428/2015); (*) (nr 1429/2015); (*) (nr 1430/2015); (*) (nr 0202/2016); (*) (nr 0203/2016); Francesco Orbitello (nr 0204/2016); (*) (nr 0205/2016); (*) (nr 0206/2016); (*) (nr 0207/2016); (*) (nr 0208/2016); (*) (nr 0209/2016); (*) (nr 0210/2016); (*) (nr 0211/2016); (*) (nr 0212/2016); (*) (nr 0213/2016); (*) (nr 0214/2016); (*) (nr 0215/2016); (*) (nr 0216/2016); (*) (nr 0217/2016); (*) (nr 0218/2016); Margarita García Fernández (nr 0219/2016); (*) (nr 0220/2016); (*) (nr 0221/2016); Ioannis Daras (nr 0222/2016); (*) (nr 0223/2016); (*) (nr 0224/2016); (*) (nr 0225/2016); (*) (nr 0226/2016); (*) (nr 0227/2016); Roberto Santucci (nr 0228/2016); (*) (nr 0229/2016); Annalisa Santucci (nr 0230/2016); Renzo Marinotto (nr 0231/2016); (*) (nr 0232/2016); Fabian Knipper (nr 0233/2016); (*) (nr 0234/2016); (*) (nr 0235/2016); (*) (nr 0236/2016); (*) (nr 0237/2016); (*) (nr 0238/2016); (*) (nr 0239/2016); (*) (nr 0240/2016); Massimo Corradini (nr 0241/2016); (*) (nr 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr 0243/2016); (*) (nr 0244/2016); (*) (nr 0245/2016); Alberto Cirio (nr 0246/2016); Mario Cavaliere (nr 0247/2016); Andreas Cichy (nr 0248/2016); (*) (nr 0249/2016); (*) (nr 0250/2016); (*) (nr 0251/2016); (*) (nr 0252/2016); (*) (nr 0253/2016); (*) (nr 0254/2016); (*) (nr 0255/2016); Fabio Donati (nr 0256/2016); (*) (nr 0257/2016); (*) (nr 0258/2016); (*) (nr 0259/2016); (*) (nr 0260/2016); (*) (nr 0261/2016); (*) (nr 0262/2016); (*) (nr 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr 0264/2016); (*) (nr 0265/2016); (*) (nr 0266/2016); (*) (nr 0267/2016); (*) (nr 0268/2016); Giulio Troni (nr 0269/2016); Stoyan Kanev (nr 0270/2016); (*) (nr 0271/2016); Luca Troni (nr 0272/2016); (*) (nr 0273/2016); (*) (nr 0274/2016); (*) (nr 0275/2016); Christos Taklis (nr 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr 0277/2016); (*) (nr 0278/2016); Alessandro Corazza (nr 0279/2016); Matteo Corazza (nr 0280/2016); Simona Mulazzani (nr 0281/2016); Pierino Edi (nr 0282/2016); (*) (nr 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0285/2016); (*) (nr 0286/2016); Enrique González Blanco (nr 0287/2016); (*) (nr 0288/2016); (*) (nr 0289/2016); (*) (nr 0290/2016); (*) (nr 0291/2016); Riccardo Magi (nr 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr 0293/2016); (*) (nr 0294/2016); (*) (nr 0295/2016); (*) (nr 0296/2016); Joachim Kussin (nr 0297/2016); (*) (nr 0298/2016); (*) (nr 0299/2016); (*) (nr 0300/2016); (*) (nr 0301/2016); (*) (nr 0302/2016); (*) (nr 0303/2016); (*) (nr 0304/2016); Cristian Parma (nr 0305/2016); Roberta Delbianco (nr 0306/2016); (*) (nr 0307/2016); Francesco Orbitello (nr 0308/2016); (*) (nr 0309/2016); (*) (nr 0310/2016); Vincenzina Pari (nr 0311/2016); Francesco Delbianco (nr 0312/2016); Oreste Tontini (nr 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr 0314/2016); Dianne Patrick (nr 0315/2016); (*) (nr 0316/2016); (*) (nr 0317/2016); Giuseppe Amati (nr 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr 0319/2016); (*) (nr 0320/2016); (*) (nr 0321/2016); David Reiling (nr 0322/2016); (*) (nr 0323/2016); Dian Dobrev (nr 0324/2016); (*) (nr 0325/2016); (*) (nr 0326/2016).

(*) Namnet konfidentiellt

Talmannen meddelade att han den 13 april 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


4. Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (debatt)

Betänkande om att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader [2015/2223(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Claude Rolin för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Casa; Krisztina Morvai, grupplös, David Casa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Enrique Calvet Chambon; Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl; Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo och Arne Gericke för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos och Bronis Ropė.

Talare: Marianne Thyssen och Tamás Meszerics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 14.4.2016.


5. Den privata sektorn och utveckling (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den privata sektorn och utveckling [2014/2205(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala och Krisztina Morvai.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 14.4.2016.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 12.4.2016.)


6.1. Pakistan, särskilt attacken i Lahore

Resolutionsförslag B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 och B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 och B8-0468/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Marie-Christine Vergiat och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen B8-0475/2016 och B8-0476/2016.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Bas Belder, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda och Sajjad Karim.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir och Seán Kelly.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 14.4.2016.


6.2. Situationen för människorättsförsvarare i Honduras

Resolutionsförslag B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 och B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo och Beatriz Becerra Basterrechea redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy och Gianluca Buonanno.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Resolutionsförslag B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 och B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan och Csaba Sógor.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 14.4.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0125)

Inlägg:

Jan Philipp Albrecht (föredragande).


7.2. Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0126)

Inlägg:

Marju Lauristin (föredragande).


7.3. Användning av PNR-uppgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0127)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, särskilt attacken i Lahore (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0466/2016

(ersätter B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini och Inese Vaidere för PPE-gruppen;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella och Elena Valenciano för S&D-gruppen;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0128)

(Resolutionsförslag B8-0475/2016 bortföll.)


7.5. Situationen för människorättsförsvarare i Honduras (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0469/2016

(ersätter B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze och László Tőkés för PPE-gruppen;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella och Julie Ward för S&D-gruppen;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen;

—    Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeria (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0478/2016

(ersätter B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano och Julie Ward för S&D-gruppen;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea och Laura Ferrara för EFDD-gruppen;

—    Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2016)0130)


7.7. Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0131)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0131)

Inlägg:

Julia Reda för Verts/ALE-gruppen yttrade sig för att med åberopande av artikel 190 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp; Sergio Gaetano Cofferati motsatte sig denna begäran och begärde att kommissionen skulle lägga fram ett kompletterande direktiv till det som man röstat vid innevarande dags omröstning; Philippe Lamberts uttryckte sitt stöd för begäran från Julia Reda.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (142 röster för, 492 röster emot, 12 nedlagda röster).

Pervenche Berès bad kommissionen uttala sig om begäran från Sergio Gaetano Cofferati; Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).


7.8. Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (omröstning)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (2016/2019(BUD)) - Budgetutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0132)

Inlägg:

Liadh Ní Riada yttrade sig om ändringsförslag 1; Indrek Tarand (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till artikel 216 i förslaget till budgetberäkning (talmannen meddelade, med hänvisning till arbetsordningen, att denna begäran var otillåtlig).


7.9. 2015 års rapport om Turkiet (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Turkiet (2016/2898(RSP))

Resolutionsförslag B8-0442/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0133)

Inlägg:

Bodil Valero lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman


7.10. 2015 års rapport om Albanien (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Albanien (2016/2896(RSP))

Resolutionsförslag B8-0440/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0134)


7.11. 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (2016/2897(RSP))

Resolutionsförslag B8-0441/2016

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0135)

Inlägg:

József Szájer föreslog att de två resterande omröstningarna skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod; Marc Tarabella motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (132 röster för, 300 röster emot, 15 nedlagda röster).


7.12. Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (omröstning)

Betänkande om att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader [2015/2223(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0136)


7.13. Den privata sektorn och utveckling (omröstning)

Betänkande om den privata sektorn och utveckling [2014/2205(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0137)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly och Angel Dzhambazki

Andrabehandlingsrekommendation Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák och Angel Dzhambazki

Betänkande 2 Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka, vilken tog upp en ordningsfråga, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Betänkande Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Betänkande Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák; Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender; Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić och José Inácio Faria.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Självkörande bilar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000004/2016) från Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer och Jakob von Weizsäcker, till kommissionen: Självkörande bilar (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil och Anne Sander.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet
- Lägesrapport om förnybar energi (2016/2041(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10 mars 2016)

REGI-utskottet
- Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (2016/2045(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 april 2016)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 134.3 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendationen om FN:s generalförsamlings 71:a session (2016/2020(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Lägesrapport om förnybar energi (2016/2041(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI
(artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10 mars 2016)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
Rådgivande utskott: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-utskottet

- Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)
Rådgivande utskott: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

AGRI-utskottet

- En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
Rådgivande utskott: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
Rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
Rådgivande utskott: AFCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2728 april 2016.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy