Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Parlamendi president andis teada, et kirjutas koos nõukogu eesistujaga kolmapäeval alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika