Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady dnes pristúpili k podpísaniu týchto aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia