Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

10. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - срок: 14 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - срок: 21 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Решение на Комисията за приемането на документ с насоки за уведомяване на органите по акредитация и лицензиращите органи от страна на проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в държава членка различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза си, съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - срок: 15 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - срок: 22 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Правна информация - Политика за поверителност