Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - προθεσμία: 14 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 12 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - προθεσμία: 21 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης από επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - προθεσμία: 15 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - προθεσμία: 22 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου