Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - lehota: 14. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - lehota: 21. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 prijíma usmerňovací dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, v ktorom získali akreditáciu alebo licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - lehota: 15. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - lehota: 22. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ITRE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia