Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

10. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - tidsfrist: 14 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 10 och 12 och den internationella redovisningsstandarden 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - tidsfrist: 21 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens beslut om antagande av riktlinjer för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - tidsfrist: 15 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - tidsfrist: 22 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy