Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегирано решение на Комисията за изменение на Решение №466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлени прибори за контрол и управление (C(2016)02202 – 2016/2671(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 по отношение на времевите хоризонти за периода на ликвидация, които следва да се имат предвид по отношение на различните класове финансови инструменти (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 23 март 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец, по искане на Съвета.

Препращане на водещата комисия: ECON

Правна информация - Политика за поверителност