Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh aktu v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o časové horizonty pro likvidační období pro různé kategorie finančních nástrojů (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. dubna 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán zohlednit při hodnocení ozdravných plánů a skupinových ozdravných plánů, podmínky skupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, podmínky smluvního uznání pravomoci k odpisu a konverzi, požadavky na postupy a obsah oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i fungování kolegií k řešení krize C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 23. března 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí