Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

11. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat de nationale steunprogramma's in de wijnsector betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 april 2016

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 april 2016

Verwezen naar ten principale: BUDG

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumanoden in Herschcellen voor bepaalde zuurstofsensoren die worden gebruikt in industriële meet-en regelapparatuur (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 april 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 april 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 wat betreft de tijdhorizons voor de liquidatieperiode voor de verschillende categorieën financiële instrumenten (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor het bepalen van de inhoud van herstelplannen, afwikkelingsplannen en groepsafwikkelingsplannen, de minimumnormen die de bevoegde overheid in aanmerking dient te nemen voor het evalueren van herstelplannen en groepsafwikkelingsplannen, de voorwaarden voor het verlenen van financiële steun binnen de groep, de vereisten met betrekking tot de onafhankelijkheid van de beoordelaars, de voorwaarden voor de contractuele erkenning van de afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden, de procedurele en inhoudelijke vereisten inzake de kennisgevingen en de kennisgeving van opschorting alsook de werking van de afwikkelingscolleges C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 23 maart 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van de Raad

Verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid