Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela

11. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla anod kadmowych w ogniwach Herscha do czujników tlenu używanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla ołowiu wstopach lutowniczych do połączeń elektrycznych przy czujnikach temperatury w niektórych urządzeniach (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do horyzontów czasowych okresu likwidacji, które należy uwzględniać w odniesieniu do różnych klas instrumentów finansowych (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 kwietnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 marca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Rady.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności