Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu aRady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty zfinančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide oBielorusko (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: BUDG

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre kadmiové anódy vHerschových článkoch („Hersch cells“) kyslíkových senzorov používaných vpriemyselných monitorovacích akontrolných prístrojoch (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre olovo vspájkach pre elektrické spoje so snímačmi teploty určitých zariadení (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 153/2013, pokiaľ ide očasové horizonty pre obdobie likvidácie, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy finančných nástrojov (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 21. apríla 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 23. marca 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Rady.

Predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia