Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

14. Внесени документи

Внесени са следните доклади от парламентарните комисии:

- Доклад относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (2015/2007(INI)) - FEMM - Докладчик: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Доклад относно жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (2015/2094(INI)) - FEMM - Докладчик: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Република Хърватия към Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - IMCO - Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - AGRI - Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на виза за турне и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (EО) № 562/2006 и (EО) № 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - LIBE - Докладчик: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2015/2205(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година (2015/2200(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година (2015/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година (2015/2201(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (2015/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година (2015/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година (2015/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година (2015/2191(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година (2015/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година (2015/2197(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година (2015/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година (2015/2189(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година (2015/2199(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година (2015/2192(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година (2015/2198(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година (2015/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година (2015/2190(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (2015/2196(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година (2015/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2014 година (2015/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година (2015/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2015/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година (2015/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година (2015/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година (2015/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2014 година (2015/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година (2015/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел V ‒ Сметна палата (2015/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година (2015/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година (2015/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (2015/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година (2015/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (2015/2202(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година (2015/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година (2015/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година (2015/2193(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година (2015/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година (2015/2204(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (2015/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година (2015/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV ‒ Съд (2015/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година (2015/2195(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (2015/2206(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (2015/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година (2015/2194(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година (2015/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (2015/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година (2015/2203(DEC)) - CONT - Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2015/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Доклад относно публичния достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. (2015/2287(INI)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (2015/2339(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

Правна информация - Политика за поверителност