Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

15. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората априлска сесия (PE 579.940/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Искане на групата S&D за вписване в дневния ред на разискване относно статута на пазарна икономика на Китай, като то ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат гласувани на първата месечна сесия през май.

Изказаха се Gianni Pittella, от името на групата S&D, който обоснова искането, David Borrelli, от името на групата EFDD, който подкрепи искането, Daniel Caspary, който се изказа срещу искането, Philippe Lamberts, за да предложи разискването и гласуването да се състоят по време на първата месечна сесия през май, Gianni Pittella и David Borrelli, за да подкрепят това предложение, и Manfred Weber, за да поиска Председателският съвет да разгледа въпроса (председателят призова членовете на Парламента да поискат от него да отправи препоръка до Председателския съвет в рамките на изготвянето на следващия проект на дневен ред).

Искане на групата S&D за вписване в дневния ред на разискване относно последните събития в Полша и тяхното отражение върху основните права.

Изказаха се Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, който обоснова искането, Malin Björk, която подкрепи искането, Ryszard Antoni Legutko, който се изказа срещу искането, Sophia in 't Veld, за да поиска разискването да се състои по време на следващата месечна сесия или най-късно по време на юнската месечна сесия, и Esteban González Pons, за да се противопостави на провеждането на ново разискване преди Комисията да е предоставила информация за промените в положението в Полша (след като Enrique Guerrero Salom се съгласи с предложението на Sophia in 't Veld, председателят посочи, че ще бъде отправено такова искане на следващото заседание на Председателския съвет).

Четвъртък

В съгласие с политическите групи председателят предложи във времето за гласуване да бъдат вписани докладът Lebreton относно снемането на имунитета на Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) и искането на комисията EMPL за консултации с Европейския икономически и социален комитет относно европейския стълб на социалните права вледствие на съобщението на Комисията COM(2016)0127 от 8 март 2016 г.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, в съответствие с членове 22 и 141 от Правилника за дейността, за да поиска Парламентът да внесе в Съда на Европейския съюз иск за отмяна на споразумението между ЕС и Турция от 19 март 2016 г. (председателят отбелязва това).

Правна информация - Политика за поверителност