Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

15. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου II (PE 581.425/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή την ημερήσια διάταξη της συζήτησης σχετικά με το καθεστώς οικονομίας αγοράς της Κίνας, η οποία περατώθηκε με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I.

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος τάσσεται υπέρ του αιτήματος, Daniel Caspary, ο οποίος αντιτίθεται, Philippe Lamberts, ο οποίος προτείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία να διεξαχθούν στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I, Gianni Pittella και David Borrelli οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πρότασης αυτής, και Manfred Weber ο οποίος ζητά να επιληφθεί του ζητήματος η Διάσκεψη των Προέδρων (ο Πρόεδρος καλεί τους βουλευτές να του αναθέσουν να προβεί σε σύσταση στη Διάσκεψη των Προέδρων στο πλαίσιο του καθορισμού του επόμενου σχεδίου ημερήσιας διάταξης).

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή την ημερήσια διάταξη συζήτησης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Malin Björk, υπέρ του αιτήματος, Ryszard Antoni Legutko, κατά του αιτήματος, Sophia in 't Veld, η οποία ζητά να διεξαχθεί η συζήτηση στην επόμενη περίοδο συνόδου ή, το αργότερο, στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου και Esteban González Pons, η οποία αντιτάσσεται στην ιδέα διεξαγωγής νέας συζήτησης προτού η Επιτροπή ανακοινώσει τις αλλαγές στην κατάσταση στην Πολωνία (ο Enrique Guerrero Salom συναινεί με την πρόταση της Sophia in 't Veld, και ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα κατατεθεί σχετική ερώτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων).

Πέμπτη

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να εγγραφούν στην ώρα των ψηφοφοριών η έκθεση Lebreton σχετικά με την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) και το αίτημα της Επιτροπής EMPL προκειμένου να διεξαχθεί διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2016)0127 της 8ης Μαρτίου 2016.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, βάσει των άρθρων 22 και 141 του Κανονισμού, για να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να καταθέσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφυγή ακυρώσεως της συμφωνίας της 19ης Μαρτίου 2016 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας (ο Πρόεδρος το σημειώνει).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου