Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

15. Tööplaan
CRE

Jagati välja aprilli II täiskogu istungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 579.940/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada päevakorda arutelu turumajanduse olukorra üle Hiinas koos resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele mai I osaistungjärgul.

Sõnavõtjad: Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel taotluse esitamiseks, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel taotluse toetamiseks, Daniel Caspary taotlusele vastuseisu väljendamiseks, Philippe Lamberts, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu ja hääletus mai I osaistungjärgul, Gianni Pittella ja David Borrelli, kes toetasid seda ettepanekut, ja Manfred Weber, kes taotles küsimuse edastamist esimeeste konverentsile (parlamendi president soovitas parlamendiliikmetel esitada talle taotlus esitada esimeeste konverentsile soovitus seoses järgmise osaistungjärgu päevakorra projekti koostamisega).

S&D esitas taotluse lisada päevakorda arutelu hiljutiste arengute kohta Poolas ja nende mõju kohta põhiõigustele.

Sõnavõtjad: Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks, Malin Björk taotluse toetamiseks, Ryszard Antoni Legutko taotlusele vastuväite esitamiseks, Sophia in 't Veld, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu järgmisel osaistungjärgul või hiljemat juunis, ja Esteban González Pons, kes oli vastu uue arutelu korraldamisele, enne kui komisjon on andnud teada olukorra muutumisest Poolas (kuna Enrique Guerrero Salom nõustus Sophia in 't Veldi ettepanekuga, ütles parlamendi president, et vastav ettepanek esitatakse järgmisel esimeeste konverentsil).

Neljapäev

Fraktsioonide nõusolekul tegi parlamendi president ettepaneku lisada hääletuste nimekirja Lebretoni raport Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmis kohta (A8-0152/2016) ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba üle vastavalt komisjoni 8. märtsi 2016. aasta teatisele COM(2016)0127.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Tööplaan kinnitati.

Fabio Massimo Castaldo võttis sõna vastavalt kodukorra artiklitele 22 ja 141, et paluda Euroopa Parlamendil esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi ELi ja Türgi vahelise 19. märtsi 2016. aasta kokkuleppe tühistamiseks (parlamendi president võttis selle teadmiseks).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika