Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 27 d. - Briuselis

15. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis antrosios balandžio mėnesio sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 579.940/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

S&D frakcija paprašė į darbotvarkę įtraukti diskusijas dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso, po kurių būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama per pirmąją gegužės mėnesio sesiją.

Klalbėjo Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, jis pritarė prašymui, Daniel Caspary, jis prašymui nepritarė, Philippe Lamberts, jis pasiūlė, kad diskusijos ir balsavimas vyktų per pirmąją gegužės mėnesio sesiją, Gianni Pittella ir David Borrelli pritarė pasiūlymui ir Manfred Weber paprašė, kad dėl šio klausimo būtų kreipiamasi į Pirmininkų sueigą (Pirmininkas paragino Parlamento narius jo paprašyti pateikti rekomendaciją Pirmininkų sueigai, kai bus rengiamas kitas darbotvarkės projektas).

S&D frakcijos prašymas į darbotvarkę įtraukti diskusijas dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje ir jų poveikio pagrindinėms teisėms.

Kalbėjo Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Malin Björk, ji pritarė prašymui, Ryszard Antoni Legutko, jis nepritarė prašymui, Sophia in 't Veld, ji paprašė, kad diskusijos vyktų per vėlesnę sesiją ir ne vėliau kaip per birželio mėnesio sesiją, ir Esteban González Pons, jis paprieštaravo tam, kad naujos diskusijos būtų rengiamos prieš tai, kol Komisija neinformavo apie padėties Lenkijoje pokyčius (Enrique Guerrero Salom pritarė Sophia in 't Veld pasiūlymui, Pirmininkas nurodė, kad toks prašymas bus pateiktas per kitą Pirmininkų sueigos posėdį).

Ketvirtadienis

Sutarus su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė, kad į balsavimui skirtą laiką būtų įtrauktas G. Lebreton pranešimas dėl Bolesław G. Piecha imuniteto atšaukimo (A8-0152/2016) ir EMPL komiteto prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Europos socialinių teisių ramsčio 2016 m. kovo 8 d. Komisijai paskelbus komunikatą COM(2016)0127.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo pagal Darbo tvarkos taisyklių 22 ir 141 straipsnius, jis paprašė Parlamento Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pareikšti ieškinį dėl 2016 m. kovo 19 d. ES ir Turkijos susitarimo panaikinimo (Pirmininkas į tai atsižvelgė).

Teisinė informacija - Privatumo politika