Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

15. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II (PE 579.940/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat over de status van markteconomie voor China, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die tijdens de vergaderperiode van mei I in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, die zich bij het verzoek aansluit, Daniel Caspary, die zich ertegen verzet, Philippe Lamberts, die voorstelt om het debat en de stemming tijdens de vergaderperiode van mei I te houden, Gianni Pittella en David Borrelli, die zich bij dat voorstel aansluiten, en Manfred Weber, die vraagt om deze kwestie aan de Conferentie van voorzitters voor te leggen (de Voorzitter verzoekt de leden hem te vragen een aanbeveling aan de Conferentie van voorzitters te doen bij het opstellen van de volgende ontwerpagenda).

Verzoek van de S&D-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat over de recente ontwikkelingen in Polen en de gevolgen daarvan voor de grondrechten.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Malin Björk, vóór het verzoek, Ryszard Antoni Legutko, tegen het verzoek, Sophia in 't Veld, die vraagt om het debat tijdens de volgende vergaderperiode of uiterlijk die van juni te houden, en Esteban González Pons, die zich verzet tegen een nieuw debat voordat de Commissie veranderingen in de situatie in Polen heeft gemeld (omdat Enrique Guerrero Salom heeft ingestemd met het voorstel van Sophia in 't Veld, deelt de Voorzitter mee dat er een verzoek in die zin aan de volgende Conferentie van voorzitters zal worden gericht).

Donderdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om het verslag-Lebreton over de opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) en het verzoek van de Commissie EMPL om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de Europese pijler van sociale rechten, naar aanleiding van de mededeling van de Commissie COM(2016)0127 van 8 maart 2016, onder de stemmingen in te schrijven.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, op grond van de artikelen 22 en 141 van het Reglement, om het Parlement te verzoeken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een beroep tot nietigverklaring van de overeenkomst van 19 maart 2016 tussen de EU en Turkije in te dienen (de Voorzitter neemt daar akte van).

Juridische mededeling - Privacybeleid