Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela

15. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w drugiej sesji kwietniowej (PE 579.940/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy S&D o ujęcie w porządku obrad debaty w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin, na zakończenie której składane mają być projekty rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czasie pierwszej sesji majowej.

Głos zabrał Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, który poparł wniosek, Daniel Caspary, który sprzeciwił się wnioskowi, Philippe Lamberts, aby zaproponować, by debata i głosowanie odbyły się w czasie pierwszej sesji majowej, Gianni Pittella i David Borrelli, aby poprzeć tę propozycję, oraz Manfred Weber, aby zwrócić się o przekazanie tej sprawy Konferencji Przewodniczących (przewodniczący zwrócił się do posłów o zobowiązanie go do przedstawienia zalecenia Konferencji Przewodniczących w ramach sporządzania kolejnego porządku obrad).

Wniosek grupy S&D mający na celu umieszczenie w porządku obrad debaty w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce oraz ich wpływu na prawa podstawowe.

Głos zabrał Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, Malin Björk, w celu poparcia wniosku, Ryszard Antoni Legutko, przeciwko wnioskowi, Sophia in 't Veld, aby wnieść o to, by debata odbyła się w czasie następnej sesji, a najpóźniej w sesji czerwcowej, oraz Esteban González Pons, aby sprzeciwić się organizowaniu kolejnej debaty przed poinformowaniem przez Komisję o zmianach sytuacji w Polsce (Enrique Guerrero Salom, który zgodził się z propozycją Sophii in 't Veld, przy czym przewodniczący poinformował, że wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących).

Czwartek

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował włączenie do głosowania sprawozdania G. Lebretona w sprawie uchylenia immunitetu Bolesława G. Piechy (A8-0152/2016) oraz wniosek komisji EMPL o skonsultowanie się z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie europejskiego filaru i praw socjalnych w związku z komunikatem Komisji COM(2016)0127 z dnia 8 marca 2016 r.

Parlament wyraził zgodę co do wniosku.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo, na podstawie art. 22 i 141 Regulaminu, aby wnieść o złożenie przez Parlament skargi o unieważnienie aktu prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do porozumienia z dnia 19 marca 2016 r. między UE a Turcją (przewodniczący przyjął ten wniosek do wiadomości).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności