Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.64
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

16.  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014 [2015/2127(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti (αναπληρωτής συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Δημήτριος Παπαδημούλης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Ivan Jakovčić (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada και Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Νότης Μαριάς, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Marco Valli.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Werner Hoyer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.64 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου