Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2205(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0080/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0159

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

17. Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)
CRE

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2015/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [2015/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015/2155(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IV – Δικαστήριο [2015/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [2015/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [2015/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [2015/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα X –Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2015/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [2015/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (2015/2162(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος [2015/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Kέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το 2014 [2015/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex))
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ενσωματωμένων Συστημάτων Υπολογιστών ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Οι Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan και Marian-Jean Marinescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vítor Caldeira (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paolo De Castro (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Yana Toom (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Pascal Durand (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), José Blanco López (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Gerben-Jan Gerbrandy, ο οποίος διευκρινίζει την ουσία της ερώτησής του, Inés Ayala Sender επί της παρεμβάσεως αυτής, Benedek Jávor και Gerolf Annemans.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Barbara Kappel, Stanislav Polčák και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki και Anders Primdahl Vistisen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.25. των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.59 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016 και σημείο 4.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου