Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0488/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

18.  Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000063/2016) που κατέθεσε η Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Οι Elena Valenciano και Enrique Guerrero Salom αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης+, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.65 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου