Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 310kWORD 259k
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)
 17.Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)
 18. Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)
 19. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (συζήτηση)
 20. Προστασία των συμφερόντων των παιδιών (σε διασυνοριακές υποθέσεις) στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21. Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 22. Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.05.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της 30ής επετείου του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνομπίλ. Αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της καταστροφής, ο ακριβής αριθμός των οποίων εξακολουθεί, μέχρι σήμερα, να είναι αμφιλεγόμενος.


3. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, την Amal al-Qubaisi, Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Manfred Weber, βάσει του άρθρου 186 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Κανονισμού, σχετικά με την άφιξη στο Κοινοβούλιο του Arnaldo Otegi, πρώην μέλους της οργάνωσης ΕΤΑ, τον οποίο έχει προσκαλέσει η Ομάδα GUE/NGL επ' ευκαιρία της ημέρας μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, επέτειος η οποία γιορτάστηκε προχθές, Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 (ο Πρόεδρος απαντά ότι η κατάρτιση του καταλόγου προσκεκλημένων από τις πολιτικές ομάδες είναι αρμοδιότητα των ίδιων των ομάδων και καλεί τον Manfred Weber να εγείρει το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων και στο Προεδρείο), και ο Gabriele Zimmer επί της παρέμβασης του Manfred Weber.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του/της Morten Løkkegaard με ισχύ από τις 3 Μαρτίου 2016.


6. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των Σωτήριου Ζαριανόπουλου και Γιώργου Γραμματικάκη, αντιστοίχως, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και του Δικαστηρίου Ρεθύμνου, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D την ακόλουθη αίτηση διορισμού:

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Gabriele Preuß αντί Evelyne Gebhardt.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

συστάσεως της Επιτροπής IMCO, περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Aπριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη σήμερα στην υπογραφή των ακολούθων πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - προθεσμία: 14 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 12 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - προθεσμία: 21 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης από επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - προθεσμία: 15 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - προθεσμία: 22 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ITRE


11. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Απρίλιος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Απρίλιος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας BUDG

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τα ηλεκτρόδια ανόδου από κάδμιο σε στοιχεία Hersch για ορισμένους αισθητήρες οξυγόνου που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Απρίλιος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση του μόλυβδου σε συγκολλητικά κράματα για ηλεκτρικές συνδέσεις με αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένες συσκευές (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Απρίλιος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 σχετικά με τους χρονικούς ορίζοντες της περιόδου εκκαθάρισης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Απρίλιος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου των σχεδίων ανάκαμψης, των σχεδίων εξυγίανσης και των σχεδίων εξυγίανσης ομίλων, των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να αξιολογεί η αρμόδια αρχή όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και τα σχέδια ανάκαμψης ομίλων, των προϋποθέσεων για τη χρηματοπιστωτική στήριξη ομίλου, των απαιτήσεων για τους ανεξάρτητους εκτιμητές, της συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, των διαδικασιών και του περιεχομένου των απαιτήσεων κοινοποίησης και της ειδοποίησης αναστολής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των σωμάτων εξυγίανσης C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 23 Μάρτιος 2016

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 1μήνας, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


12. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

— Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας·

— Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων·

— Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

— (O-000027/2016) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Προστασία του συμφέροντος του παιδιού σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) που κατέθεσε η Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Κατάθεση εγγράφων

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις :

- Εκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (2015/2007(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Εκθεση σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ (2015/2094(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Εκθεση σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2015/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2164(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2170(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2176(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2191(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2180(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2189(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2192(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2198(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2175(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2190(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2178(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2172(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2168(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2015/2156(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2174(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2177(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2183(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2167(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2179(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (2015/2158(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2166(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2015/2162(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2185(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2015/2159(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2182(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2171(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2181(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2173(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2193(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2184(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2165(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2015/2161(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IV - Δικαστήριο (2015/2157(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Εκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών (2015/2160(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2194(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2169(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015/2155(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2015/2163(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Εκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2015/2154(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Εκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2014 και 2015 (2015/2287(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου II (PE 581.425/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή την ημερήσια διάταξη της συζήτησης σχετικά με το καθεστώς οικονομίας αγοράς της Κίνας, η οποία περατώθηκε με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I.

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος τάσσεται υπέρ του αιτήματος, Daniel Caspary, ο οποίος αντιτίθεται, Philippe Lamberts, ο οποίος προτείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία να διεξαχθούν στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου I, Gianni Pittella και David Borrelli οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πρότασης αυτής, και Manfred Weber ο οποίος ζητά να επιληφθεί του ζητήματος η Διάσκεψη των Προέδρων (ο Πρόεδρος καλεί τους βουλευτές να του αναθέσουν να προβεί σε σύσταση στη Διάσκεψη των Προέδρων στο πλαίσιο του καθορισμού του επόμενου σχεδίου ημερήσιας διάταξης).

Αίτημα της Ομάδας S&D για την εγγραφή την ημερήσια διάταξη συζήτησης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Malin Björk, υπέρ του αιτήματος, Ryszard Antoni Legutko, κατά του αιτήματος, Sophia in 't Veld, η οποία ζητά να διεξαχθεί η συζήτηση στην επόμενη περίοδο συνόδου ή, το αργότερο, στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου και Esteban González Pons, η οποία αντιτάσσεται στην ιδέα διεξαγωγής νέας συζήτησης προτού η Επιτροπή ανακοινώσει τις αλλαγές στην κατάσταση στην Πολωνία (ο Enrique Guerrero Salom συναινεί με την πρόταση της Sophia in 't Veld, και ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα κατατεθεί σχετική ερώτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων).

Πέμπτη

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να εγγραφούν στην ώρα των ψηφοφοριών η έκθεση Lebreton σχετικά με την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) και το αίτημα της Επιτροπής EMPL προκειμένου να διεξαχθεί διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2016)0127 της 8ης Μαρτίου 2016.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Fabio Massimo Castaldo, βάσει των άρθρων 22 και 141 του Κανονισμού, για να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να καταθέσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφυγή ακυρώσεως της συμφωνίας της 19ης Μαρτίου 2016 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας (ο Πρόεδρος το σημειώνει).


16.  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014 [2015/2127(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti (αναπληρωτής συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Δημήτριος Παπαδημούλης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Ivan Jakovčić (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada και Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Νότης Μαριάς, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Marco Valli.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Werner Hoyer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.64 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


17. Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2015/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [2015/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015/2155(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IV – Δικαστήριο [2015/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [2015/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [2015/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [2015/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα X –Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2015/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [2015/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (2015/2162(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος [2015/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Kέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το 2014 [2015/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex))
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ενσωματωμένων Συστημάτων Υπολογιστών ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Οι Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan και Marian-Jean Marinescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vítor Caldeira (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paolo De Castro (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Yana Toom (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Pascal Durand (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), José Blanco López (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Gerben-Jan Gerbrandy, ο οποίος διευκρινίζει την ουσία της ερώτησής του, Inés Ayala Sender επί της παρεμβάσεως αυτής, Benedek Jávor και Gerolf Annemans.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Barbara Kappel, Stanislav Polčák και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki και Anders Primdahl Vistisen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.25. των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.59 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016 και σημείο 4.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


18.  Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000063/2016) που κατέθεσε η Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Οι Elena Valenciano και Enrique Guerrero Salom αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης+, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.65 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


19.  Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για την περίοδο 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Η Laura Ferrara παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Kateřina Konečná και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Laura Ferrara.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.66 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


20.  Προστασία των συμφερόντων των παιδιών (σε διασυνοριακές υποθέσεις) στην Ευρώπη (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000027/2016) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000028/2016) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Προστασία του συμφέροντος του παιδιού σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Οι Pavel Svoboda και Cecilia Wikström αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rikke Karlsson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut και Therese Comodini Cachia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016. __[A36074]__.


21.  Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ [2015/2094(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κούνεβα (A8-0053/2016)

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Marian Harkin, João Pimenta Lopes και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


22.  Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή [2015/2007(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Η Terry Reintke προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Therese Comodini Cachia, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward και Neena Gill.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.68 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.


23. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda και Tomáš Zdechovský.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 581.425/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου