Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 269kWORD 183k
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (arutelu)
 17.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 18.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (arutelu)
 19.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (arutelu)
 20.Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (arutelu)
 21.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses 30 aasta möödumisega Tšornobõli tuumaõnnetusest. Ta mälestas katastroofi ohvreid, kelle täpne arv on siiani selgusetu.


3. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Araabia Ühendemiraadi parlamendi presidenti Amal al-Qubaisit, kes viibis ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Manfred Weber võttis kodukorra artikli 186 ning artikli 11 lõike 2 kohaselt sõna ETA endise liikme Arnaldo Otegi külaskäigu kohta Euroopa Parlamenti. Otegi kutsus külla GUE/NGL fraktsioon seoses terrorismiohvrite mälestuspäevaga kahe päeva eest esmaspäeval, 25. aprillil 2016 (parlamendi president vastas, et fraktsioonide külaliste nimekirjade koostamine toimub fraktsioonide vastutusel ning palus Manfred Weberil tõstatada see küsimus esimeeste konverentsi ees ja juhatuses). Gabriele Zimmer võttis sõna Manfred Weberi sõnavõtu kohta.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Morten Løkkegaardi mandaadi alates 3. märtsist 2016.


6. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad ametiasutused on edastanud taotluse Sotirios Zarianopoulose ja Giorgos Grammatikakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks seoses kriminaalmenetlustega vastavalt Thessaloniki ja Rhetymnoni kohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonilt S&D taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Evelyne Gebhardti asemel Gabriele Preuß.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Parlamendi president andis teada, et kirjutas koos nõukogu eesistujaga kolmapäeval alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - tähtaeg: 14. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 10 ja 12 ning rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - tähtaeg: 21. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni otsus, millega võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 vastu suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - tähtaeg: 15. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - tähtaeg: 22. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


11. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori riiklike toetusprogrammide osas ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. aprillil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Valgevenega (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. aprillil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: BUDG

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IVlisa seoses erandiga, mis käsitleb tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete hapnikuandurite Herschi elementide kaadmiumanoode (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. aprillil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IVlisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate seadmete temperatuurimõõtesensorite elektriühenduste joodistes (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. aprillil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 153/2013 seoses likvideerimisperioodi kestusega, mida tuleks arvesse võtta finantsinstrumentide eri liikide puhul (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 21. aprillil 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks finantsseisundi taastamise kavade, kriisilahenduse kavade ja konsolideerimisgrupi kriisilahenduse kavade sisu, miinimumkriteeriumid, mille alusel peab pädev asutus finantsseisundi taastamise kavu ja konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavu hindama, konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused, sõltumatute hindajate suhtes kohaldatavad nõuded, allahindamise ja konverteerimise õiguse lepingukohane tunnustamine, teavitamisnõuete ja peatamisteate menetlused ja sisu ning kriisilahenduse kolleegiumide tegevus C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 23. märtsil 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu alates nõukogu taotlusest.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


12. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

— Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping;

— Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

— Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping.


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

— (O-000027/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI- komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), mille esitas(id) Elena Valenciano AFET-komisjoni nimel ja Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul (2015/2007(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Raport naissoost koduabiliste ja hooldajate kohta ELis (2015/2094(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa ja muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määrusi (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (2015/2205(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2200(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2164(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2201(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2170(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2187(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2176(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2191(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2180(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2197(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2188(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2189(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2199(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2192(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2198(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2175(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2190(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2196(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2178(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Raport Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2172(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2168(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2015/2156(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2174(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2177(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2183(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2167(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2179(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (2015/2158(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2166(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2015/2162(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2185(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2015/2159(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2182(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Raport ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2202(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2171(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2181(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2173(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2193(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2184(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Raport ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2204(DEC)) – CONT- komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2165(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (2015/2161(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2186(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (2015/2157(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Raport vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2195(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Raport komisjoni 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (2015/2206(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokolli sõlmimist liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (2015/2160(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2194(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2169(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (2015/2155(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (2015/2163(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2203(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (2015/2154(DEC)) – CONT-komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Raport üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015 (2015/2287(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Raport Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2339(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Tööplaan

Jagati välja aprilli II täiskogu istungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 579.940/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada päevakorda arutelu turumajanduse olukorra üle Hiinas koos resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele mai I osaistungjärgul.

Sõnavõtjad: Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel taotluse esitamiseks, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel taotluse toetamiseks, Daniel Caspary taotlusele vastuseisu väljendamiseks, Philippe Lamberts, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu ja hääletus mai I osaistungjärgul, Gianni Pittella ja David Borrelli, kes toetasid seda ettepanekut, ja Manfred Weber, kes taotles küsimuse edastamist esimeeste konverentsile (parlamendi president soovitas parlamendiliikmetel esitada talle taotlus esitada esimeeste konverentsile soovitus seoses järgmise osaistungjärgu päevakorra projekti koostamisega).

S&D esitas taotluse lisada päevakorda arutelu hiljutiste arengute kohta Poolas ja nende mõju kohta põhiõigustele.

Sõnavõtjad: Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks, Malin Björk taotluse toetamiseks, Ryszard Antoni Legutko taotlusele vastuväite esitamiseks, Sophia in 't Veld, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu järgmisel osaistungjärgul või hiljemat juunis, ja Esteban González Pons, kes oli vastu uue arutelu korraldamisele, enne kui komisjon on andnud teada olukorra muutumisest Poolas (kuna Enrique Guerrero Salom nõustus Sophia in 't Veldi ettepanekuga, ütles parlamendi president, et vastav ettepanek esitatakse järgmisel esimeeste konverentsil).

Neljapäev

Fraktsioonide nõusolekul tegi parlamendi president ettepaneku lisada hääletuste nimekirja Lebretoni raport Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmis kohta (A8-0152/2016) ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba üle vastavalt komisjoni 8. märtsi 2016. aasta teatisele COM(2016)0127.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Tööplaan kinnitati.

Fabio Massimo Castaldo võttis sõna vastavalt kodukorra artiklitele 22 ja 141, et paluda Euroopa Parlamendil esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi ELi ja Türgi vahelise 19. märtsi 2016. aasta kokkuleppe tühistamiseks (parlamendi president võttis selle teadmiseks).


16. Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruande kohta [2015/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniele Viotti (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja asendaja), Dimitrios Papadimoulis (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Ivan Jakovčić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada ja Bill Etheridge, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Maria Grapini kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Czarnecki, kes vastas sellele, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ja Marco Valli.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Werner Hoyer.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Georgi Pirinski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.64.


17. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2015/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [2015/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (2015/2155(DEC)) - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [2015/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [2015/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [2015/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [2015/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [2015/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [2015/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [2015/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2015/2162(DEC)) - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0109/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [2015/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)
Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Report Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
Raport vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan ja Marian-Jean Marinescu tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Vítor Caldeira (Euroopa Kontrollikoja president).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Massimiliano Salini (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ivana Maletić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Paolo De Castro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Yana Toom (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Pascal Durand (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), José Blanco López (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Georgi Pirinski fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Louis Aliot fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, kes täpsustas oma küsimust, Inés Ayala Sender selle kommentaari kohta, Benedek Jávor ja Gerolf Annemans.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle ja Andrey Novakov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki ja Anders Primdahl Vistisen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.1128.4.2016 protokollipunkt 4.1228.4.2016 protokollipunkt 4.1328.4.2016 protokollipunkt 4.1428.4.2016 protokollipunkt 4.1528.4.2016 protokollipunkt 4.1628.4.2016 protokollipunkt 4.1728.4.2016 protokollipunkt 4.1828.4.2016 protokollipunkt 4.1928.4.2016 protokollipunkt 4.2028.4.2016 protokollipunkt 4.2128.4.2016 protokollipunkt 4.2228.4.2016 protokollipunkt 4.2328.4.2016 protokollipunkt 4.2428.4.2016 protokollipunkt 4.25.28.4.2016 protokollipunkt 4.2628.4.2016 protokollipunkt 4.2728.4.2016 protokollipunkt 4.2828.4.2016 protokollipunkt 4.2928.4.2016 protokollipunkt 4.3028.4.2016 protokollipunkt 4.3128.4.2016 protokollipunkt 4.3228.4.2016 protokollipunkt 4.3328.4.2016 protokollipunkt 4.3428.4.2016 protokollipunkt 4.3528.4.2016 protokollipunkt 4.3628.4.2016 protokollipunkt 4.3728.4.2016 protokollipunkt 4.3828.4.2016 protokollipunkt 4.3928.4.2016 protokollipunkt 4.4028.4.2016 protokollipunkt 4.4128.4.2016 protokollipunkt 4.4228.4.2016 protokollipunkt 4.4328.4.2016 protokollipunkt 4.4428.4.2016 protokollipunkt 4.4528.4.2016 protokollipunkt 4.4628.4.2016 protokollipunkt 4.4728.4.2016 protokollipunkt 4.4828.4.2016 protokollipunkt 4.4928.4.2016 protokollipunkt 4.5028.4.2016 protokollipunkt 4.5128.4.2016 protokollipunkt 4.5228.4.2016 protokollipunkt 4.5328.4.2016 protokollipunkt 4.5428.4.2016 protokollipunkt 4.5528.4.2016 protokollipunkt 4.5628.4.2016 protokollipunkt 4.5728.4.2016 protokollipunkt 4.5828.4.2016 protokollipunkt 4.5928.4.2016 protokollipunkt 4.6028.4.2016 protokollipunkt 4.6128.4.2016 protokollipunkt 4.62 ja 28.4.2016 protokollipunkt 4.63.


18. Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000063/2016), mille esitas(id) Elena Valenciano AFET-komisjoni nimel ja Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano ja Enrique Guerrero Salom esitasid küsimuse.

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, au nom du groupe ECR, rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.65.


19. Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (arutelu)

Raport üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015 [2015/2287(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võttis Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Laura Ferrara.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.66.


20. Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000027/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000028/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda ja Cecilia Wikström esitasid küsimused.

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Rikke Karlsson fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut ja Therese Comodini Cachia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 28 lõike 5 kohaselt arutelu lõpus esitatud resolutsooni ettepanek:

— Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel lapse parimate huvide kaitse kohta kogu ELis, lähtudes Euroopa Parlamendile esitatud petitsioonidest (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokolli punkt 5.


21. Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (lühiettekanne)

Raport naissoost koduabiliste ja hooldajate kohta ELis [2015/2094(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes ja Tania González Peñas.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.67.


22. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul [2015/2007(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward ja Neena Gill.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.68.


23. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda ja Tomáš Zdechovský.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 581.425/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika