Index 
Jegyzőkönyv
PDF 287kWORD 243k
2016. április 27., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 12.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Ügyrend
 16.Az Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (vita)
 17.A 2014. évi mentesítés (vita)
 18.Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (vita)
 19.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (vita)
 20.A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (vita)
 21.Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (rövid ismertetés)
 22.A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (rövid ismertetés)
 23.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a csernobili nukleáris baleset 30. évfordulója alakmából. Megemlékezik a katasztrófa áldozatairól, akik számáról továbbra is ellentmondásosak az adatok.


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló Amal al-Kubajszit, az Egyesült Arab Emirátusok parlementjének elnökét.

°
° ° °

Felszólal Manfred Weber, az eljárási szabályzat 186. cikke és 11. cikkének (2) bekezdése alapján annak kapcsán, hogy a Parlamentbe látogatott Arnaldo Otegi, az ETA volt tagja, akit a GUE/NGL képviselőcsoport hívott meg a terrorizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, amelyet tegnapelőtt, 2016. április 25-én, hétfőn tartottak. (az elnök válaszul elmondja, hogy a képviselőcsoportok meghívottjai listájának összeállítása az ő felelősségük, és felkéri Manfred Webert, hogy az Elnökök Értekezlete és az Elnökség előtt fesse fel az ügyet), valamint Gabriele Zimmer, Manfred Weber felszólalásáról.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2016. március 3-i hatállyal érvényesnek tekinti Morten Løkkegaard mandátumát.


6. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmet nyújtottak be Sotirios Zarianopoulos és Giorgos Grammatikakis képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére egy, a theszaloniki büntetőbíróság, illetve a rethymnói büntetőbíróság előtt folyamatban lévő büntetőügy miatt.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az S&D képviselőcsoporttól a következő kinevezési kérelmet kapta:

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Evelyne Gebhardt helyére Gabriele Preuß.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

az IMCO bizottság ajánlása az alábbi felhatalmazáson alapuló rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről: a Bizottság 2016. április 8-i felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU)2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU)2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető a „Séance en direct” weboldalon.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt ma a rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott alábbi szövegeket írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 15 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - határidő: 2016. július 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: : ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 10 és az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 28 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - határidő: 2016. július 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: : ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság határozata egy, az akkreditáló és engedélyező testületek számára az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítők által küldött értesítésekre vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentum 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - határidő: 2016. július 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: : ENVI

- A Bizottság rendelete a hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - határidő: 2016. július 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: : ITRE


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt egyes oxigénérzékelők Hersch-celláiban található kadmiumanódok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 19.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 19.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 153/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a pénzügyi eszközök különböző kategóriái esetében figyelembe veendő, a likvidációs időszakra vonatkozó időhorizontok tekintetében történő módosításáról (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát, az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 23.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 1 hónappal a Tanács kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz:utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


12. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

— Az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás;

— Megállapodás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről;

— Megállapodás az Európai Unió és a Perui Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

— (O-000027/2016) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, és Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, és Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) felteszi: Elena Valenciano, az AFET bizottság nevében és Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Kórházak és iskolák elleni támadások - a nemzetközi humanitárius jog megsértése (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi jelentéseket nyújtották be:

- Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről a digitális korban (2015/2007(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Jelentés a női háztartási alkalmazottakról és gondozókról az EU-ban (2015/2094(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Jelentés a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - IMCO bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Jelentés a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Jelentés a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az 562/2006/EK és a 767/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Jelentés az európai uniós ügynökségek 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (2015/2205(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2200(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2164(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2201(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2170(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2187(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2176(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2191(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2180(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2197(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2188(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2189(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2199(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2192(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2198(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2175(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2190(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2196(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2178(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2014-es pénzügyi évről szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2172(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2168(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2015/2156(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2174(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2183(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2167(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2179(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (2015/2158(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2166(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2015/2162(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2185(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2015/2159(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2182(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Jelentés a ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2202(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2171(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2181(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015/2173(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2193(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2184(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Jelentés az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2204(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2165(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2015/2161(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2186(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (2015/2157(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2195(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Jelentés a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (2015/2206(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2015/2160(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2194(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2169(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (2015/2155(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (2015/2163(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2203(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó ügynökségek (2015/2154(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 116. cikkének (7) bekezdése) a 2014–2015. évben (2015/2287(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Jelentés a Bolesław G. Piecha mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2339(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Ügyrend

Kiosztották a avril -i és II-i plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 579.940/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a Kína piacgazdasági státuszáról szóló vitát, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnak le, és a melyekről a májusi I. plenáris ülés során fognak szavazni.

Felszólal Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki egyetért a kéréssel, Daniel Caspary, aki ellenzi azt, Philippe Lamberts, aki azt javasolja, hogy a vitára és a szavazásra a májusi I. plenáris ülésen kerüljön sor, Gianni Pittella és David Borrelli akik támogatják ezt a javaslatot, és Manfred Weber, aki kéri, hogy a kérdést terjesszék az Elnökök Értekezlete elé (az elnök felkéri a képviselőket, hogy kérjék meg őt arra, hogy tegyen ajánlást az Elnökök Értekezletének a következő napirendtervezet összeállítása keretében).

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a közelmúltbeli lengyelországi eseményekről és azoknak az alapvető emberi jogokra gyakorolt hatásáról szóló vitát.

Felszólal Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Malin Björk, aki támogatja a kérést, Ryszard Antoni Legutko, aki ellenzi a kérést, Sophia in 't Veld, aki kéri, hogy a vitára a következő vagy legkésőbb a júniusi plenáris ülésen kerüljön sor, valamint Esteban González Pons, aki ellenzi hogy újabb vitát tartsanak azt megelőzően, hogy a Bizottság közölte volna, hogy változás következett be a lengyelországi helyzetben (mivel Enrique Guerrero Salom beleegyezett Sophia in 't Veld javaslatába, az elnök jelzi, hogy erre vonatkozóan kérést fognak terjeszteni az Elnökök Értekezlete elé, annak következő ülése alkalmával).

Csütörtök

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök azt javasolja, hogy tűzzék a szavazások órájának napirendjére a Bolesław G. Piecha képviselői mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló Lebreton-jelentést (A8-0152/2016) és az EMPL bizottság azon kérését, hogy konzultáljanak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal a szociális jogok európai pillérének tárgyában.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal Fabio Massimo Castaldo, az eljárási szabályzat 22. és 141. cikke alapján, azt kérve a Parlamenttől, hogy nyújtsanak be keresetet az Európai Unió Bírósága elé az EU és Törökország közötti 2016. március 19-i megállapodás érvénytelenítésére vonatkozóan (az elnök tudomásul veszi a kérést).


16. Az Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank (EBB) 2014. évi éves jelentéséről [2015/2127(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke) et Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniele Viotti (az előadó helyettese a BUDG bizottság véleménye tárgyában), Dimitrios Papadimoulis (az ECON bizottság véleményének előadója), Ivan Jakovčić (a REGI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki a következő képviselők által feltett három kékkártyás kérdésre is válaszol: Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada és Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Maria Grapini aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ryszard Czarnecki, aki válaszol arra, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega és Maria Spyraki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato és Marco Valli.

Felszólal: Pierre Moscovici és Werner Hoyer.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Georgi Pirinski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.64. pont .


17. A 2014. évi mentesítés (vita)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2015/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról
Jelentés a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [2015/2206(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2203(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (2015/2155(DEC)) - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0135/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2015/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [2015/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [2015/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2015/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [2015/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0132/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [2015/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman [2015/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2015/2162(DEC)) - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0109/2016)

2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Jelentés az uniós ügynökségek 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [2015/2205(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2191(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2192(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2194(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
Jelentés az Európai Bankhatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2189(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2193(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE)
Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2190(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA)
Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2195(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)
Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2014-es pénzügyi évről szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)
Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Jelentés az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás
Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2198(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és Artemis közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2204(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás
Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2201(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2200(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [2015/2197(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan és Marian-Jean Marinescu előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Vítor Caldeira (a Számvevőszék elnöke).

Felszólal: Cristian Dan Preda (az AFET bizottság véleményének előadója), Doru-Claudian Frunzulică (a DEVE bizottság véleményének előadója), David Casa (az EMPL bizottság véleményének előadója), Massimiliano Salini (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ivana Maletić (a REGI bizottság véleményének előadója), Paolo De Castro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Yana Toom (a CULT bizottság véleményének előadója), Pascal Durand (az AFET bizottság véleményének előadója), Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója), Markus Ferber (az ECON bizottság véleményének előadója), José Blanco López (a PECH bizottság véleményének előadója), Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Georgi Pirinski, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Louis Aliot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerben-Jan Gerbrandy, aki pontosítja a kérdés tárgyát, Inés Ayala Sender e felszólalásról, Benedek Jávor és Gerolf Annemans.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle és Andrey Novakov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák és Seán Kelly.

Felszólal: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki és Anders Primdahl Vistisen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.11. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.12. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.13. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.14. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.15. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.16. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.17. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.18. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.19. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.20. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.21. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.22. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.23. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.24. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.25.. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.26. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.27. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.28. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.29. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.30. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.31. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.32. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.33. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.34. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.35. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.36. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.37. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.38. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.39. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.40. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.41. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.42. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.43. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.44. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.45. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.46. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.47. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.48. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.49. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.50. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.51. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.52. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.53. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.54. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.55. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.56. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.57. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.58. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.59. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.60. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.61. pont , 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.62. pont és 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.63. pont .


18. Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000063/2016) felteszi: Elena Valenciano, az AFET bizottság nevében és Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Kórházak és iskolák elleni támadások - a nemzetközi humanitárius jog megsértése (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano és Enrique Guerrero Salom kifejti a kérdést.

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić és Richard Howitt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.65. pont .


19. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (vita)

Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről a 2014–2015. évben (az eljárási szabályzat 116. cikkének (7) bekezdése) [2015/2287(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Věra Jourová és Laura Ferrara.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.66. pont .


20. A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000027/2016) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, és Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz: A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000028/2016) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, és Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gyermek mindenek felett álló érdekének (határokon átnyúló) védelme Európában (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda és Cecilia Wikström kifejti a kérdéseket.

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rikke Karlsson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, és Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut és Therese Comodini Cachia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Věra Jourová és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

— Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a gyermek mindenek felett álló érdekének védelméről az egész EU-ban az Európai Parlamentnek címzett petíciók alapján (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .


21. Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (rövid ismertetés)

Jelentés a női háztartási alkalmazottakról és gondozókról az EU-ban [2015/2094(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes és Tania González Peñas.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.67. pont .


22. A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (rövid ismertetés)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről a digitális korban [2015/2007(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward és Neena Gill.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.4.28-i jegyzőkönyv, 4.68. pont .


23. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda és Tomáš Zdechovský.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 581.425/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat