Index 
Notulen
PDF 283kWORD 194k
Woensdag 27 april 2016 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (debat)
 17.Kwijting 2014 (debat)
 18.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (debat)
 19.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (debat)
 20.De (grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa (debat)
 21.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van het kernongeval in Tsjernobyl, 30 jaar geleden. Hij herdenkt de slachtoffers van de ramp, wier exacte aantal nog altijd omstreden is.


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement mevrouw Amal al-Qubaisi, voorzitter van het parlement van de Verenigde Arabische Emiraten, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, op grond van artikel 186 en artikel 11, lid 2, van het Reglement, over het feit dat voormalig ETA-lid Arnaldo Otegi op uitnodiging van de GUE/NGL-Fractie naar aanleiding van de herdenkingsdag voor de slachtoffers van terrorisme eergisteren, maandag 25 april 2016, naar het Parlement is gekomen (de Voorzitter antwoordt dat de fracties verantwoordelijk zijn voor de opstelling van hun eigen gastenlijst, en verzoekt Manfred Weber deze kwestie aan te kaarten bij de Conferentie van voorzitters en het Bureau), en Gabriele Zimmer, over de woorden van Manfred Weber.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Morten Løkkegaard met ingang van 3 maart 2016.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sotirios Zarianopoulos en Giorgos Grammatikakis ingediend, in het kader van een strafprocedure bij respectievelijk de arrondissementsrechtbank van Thessaloniki en de arrondissementsrechtbank van Rethimnon.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Gabriele Preuß in de plaats van Evelyne Gebhardt.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

de aanbeveling van de Commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8.4.2016 houdende rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede vandaag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te hebben ondertekend:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 betreft (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - termijn: 14 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en International Accounting Standard 28 betreft (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - termijn: 21 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor kennisgeving aan accreditatie- en vergunningsinstanties door milieuverificateurs die werkzaamheden verrichten in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geaccrediteerd of een vergunning hebben in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - termijn: 15 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - termijn: 22 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ITRE


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat de nationale steunprogramma's in de wijnsector betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 april 2016

Verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 april 2016

Verwezen naar ten principale: BUDG

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumanoden in Herschcellen voor bepaalde zuurstofsensoren die worden gebruikt in industriële meet-en regelapparatuur (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 april 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 april 2016

Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 wat betreft de tijdhorizons voor de liquidatieperiode voor de verschillende categorieën financiële instrumenten (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 april 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor het bepalen van de inhoud van herstelplannen, afwikkelingsplannen en groepsafwikkelingsplannen, de minimumnormen die de bevoegde overheid in aanmerking dient te nemen voor het evalueren van herstelplannen en groepsafwikkelingsplannen, de voorwaarden voor het verlenen van financiële steun binnen de groep, de vereisten met betrekking tot de onafhankelijkheid van de beoordelaars, de voorwaarden voor de contractuele erkenning van de afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden, de procedurele en inhoudelijke vereisten inzake de kennisgevingen en de kennisgeving van opschorting alsook de werking van de afwikkelingscolleges C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 23 maart 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van de Raad

Verwezen naar ten principale: ECON


12. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

— Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia;

— Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort;

— Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

— (O-000027/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET en Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- Verslag over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (2015/2007(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Verslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (2015/2094(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Verslag over een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - commissie IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle (2015/2205(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2200(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2164(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2201(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2170(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2191(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2197(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2189(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2199(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2192(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2198(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2190(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2196(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad (2015/2156(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling V - Rekenkamer (2015/2158(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité (2015/2159(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2202(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2193(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming Eniac en Gemeenschappelijke Onderneming Artemis) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2204(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2165(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VIII - Europese Ombudsman (2015/2161(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV - Hof van Justitie (2015/2157(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2195(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2206(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VII – Comité van de Regio's (2015/2160(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2194(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling I – Europees Parlement (2015/2155(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (2015/2163(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2203(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (2015/2154(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Verslag over de publieke toegankelijkheid van documenten (artikel 116, lid 7) voor de periode 2014-2015 (2015/2287(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II (PE 579.940/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat over de status van markteconomie voor China, afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die tijdens de vergaderperiode van mei I in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, die zich bij het verzoek aansluit, Daniel Caspary, die zich ertegen verzet, Philippe Lamberts, die voorstelt om het debat en de stemming tijdens de vergaderperiode van mei I te houden, Gianni Pittella en David Borrelli, die zich bij dat voorstel aansluiten, en Manfred Weber, die vraagt om deze kwestie aan de Conferentie van voorzitters voor te leggen (de Voorzitter verzoekt de leden hem te vragen een aanbeveling aan de Conferentie van voorzitters te doen bij het opstellen van de volgende ontwerpagenda).

Verzoek van de S&D-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat over de recente ontwikkelingen in Polen en de gevolgen daarvan voor de grondrechten.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Malin Björk, vóór het verzoek, Ryszard Antoni Legutko, tegen het verzoek, Sophia in 't Veld, die vraagt om het debat tijdens de volgende vergaderperiode of uiterlijk die van juni te houden, en Esteban González Pons, die zich verzet tegen een nieuw debat voordat de Commissie veranderingen in de situatie in Polen heeft gemeld (omdat Enrique Guerrero Salom heeft ingestemd met het voorstel van Sophia in 't Veld, deelt de Voorzitter mee dat er een verzoek in die zin aan de volgende Conferentie van voorzitters zal worden gericht).

Donderdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om het verslag-Lebreton over de opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) en het verzoek van de Commissie EMPL om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de Europese pijler van sociale rechten, naar aanleiding van de mededeling van de Commissie COM(2016)0127 van 8 maart 2016, onder de stemmingen in te schrijven.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, op grond van de artikelen 22 en 141 van het Reglement, om het Parlement te verzoeken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een beroep tot nietigverklaring van de overeenkomst van 19 maart 2016 tussen de EU en Turkije in te dienen (de Voorzitter neemt daar akte van).


16. Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (debat)

Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 [2015/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski leidt het verslag in.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti (ter vervanging van de rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Dimitrios Papadimoulis (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Ivan Jakovčić (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada en Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ryszard Czarnecki, die hierop ingaat, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato en Marco Valli.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Werner Hoyer.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgi Pirinski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.64 van de notulen van 28.4.2016.


17. Kwijting 2014 (debat)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2015/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling I – Europees Parlement (2015/2155(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV – Hof van Justitie [2015/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling V – Rekenkamer [2015/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2015/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VII – Comité van de Regio's [2015/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [2015/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VIII – Europese Ombudsman [2015/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle [2015/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming Eniac en Gemeenschappelijke Onderneming Artemis) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan en Marian-Jean Marinescu leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vítor Caldeira (president van de Rekenkamer).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), David Casa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Massimiliano Salini (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paolo De Castro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Yana Toom (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Pascal Durand (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), José Blanco López (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Georgi Pirinski, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Louis Aliot, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, om de strekking van zijn vraag toe te lichten, Inés Ayala Sender over deze interventie, Benedek Jávor en Gerolf Annemans.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki en Anders Primdahl Vistisen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.11 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.12 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.13 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.14 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.15 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.16 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.17 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.18 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.19 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.20 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.21 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.22 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.23 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.24 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.25. van de notulen van 28.4.2016, punt 4.26 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.27 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.28 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.29 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.30 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.31 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.32 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.33 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.34 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.35 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.36 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.37 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.38 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.39 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.40 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.41 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.42 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.43 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.44 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.45 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.46 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.47 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.48 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.49 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.50 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.51 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.52 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.53 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.54 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.55 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.56 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.57 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.58 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.59 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.60 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.61 van de notulen van 28.4.2016, punt 4.62 van de notulen van 28.4.2016 en punt 4.63 van de notulen van 28.4.2016.


18. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2016) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET en Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano en Enrique Guerrero Salom lichten de vraag toe.

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen als schendingen van het internationaal humanitair recht (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.65 van de notulen van 28.4.2016.


19. Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (debat)

Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 116, lid 7, van het Reglement) in 2014 en 2015 [2015/2287(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Laura Ferrara.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.66 van de notulen van 28.4.2016.


20. De (grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000027/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000028/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda en Cecilia Wikström lichten de vragen toe.

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Rikke Karlsson, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut en Therese Comodini Cachia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 28.4.2016.


21. Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (korte presentatie)

Verslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU [2015/2094(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.67 van de notulen van 28.4.2016.


22. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (korte presentatie)

Verslag over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk [2015/2007(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward en Neena Gill.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.68 van de notulen van 28.4.2016.


23. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda en Tomáš Zdechovský.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 581.425/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid