Index 
Proces-verbal
PDF 287kWORD 252k
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Urări de bun venit
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (dezbatere)
 17.Décharge 2014 (dezbatere)
 18.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (dezbatere)
 19.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (dezbatere)
 20.Protejarea transfrontalieră a interesului superior al copilului în Europa (dezbatere)
 21.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (prezentare succintă)
 22.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (prezentare succintă)
 23.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia comemorării a 30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl. El a adus un omagiu victimelor catastrofei, al căror număr exact continuă încă să fie sub semnul controversei.


3. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit lui Amal al-Qubaisi, Președinta Parlamentului Emiratelor Arabe Unite, care a luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

A intervenit Manfred Weber, în temeiul articolului 186 și al articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la venirea în Parlament a lui Arnaldo Otegi, fost membru al ETA, invitat de Grupul GUE/NGL cu ocazia zilei de comemorare a victimelor terorismului care a avut loc cu două zile înainte, luni, 25 aprilie 2016 (Președintele i-a răspuns că stabilirea listei invitaților grupurilor politice ține de responsabilitatea acestora și l-a invitat pe Manfred Weber să adreseze întrebarea Conferinței președinților și Biroului), precum și Gabriele Zimmer cu privire la afirmațiile lui Manfred Weber.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Morten Løkkegaard cu efect de la 3 martie 2016.


6. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile elene competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare în cazul lui Sotirios Zarianopoulos și respectiv al lui Giorgos Grammatikakis, în cadrul procedurilor penale ce au loc în fața Curții Magistraților din Salonic și respectiv a Curții Magistraților din Rethymno.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


7. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarea cerere de numire:

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Gabriele Preuß în locul lui Evelyne Gebhardt.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei IMCO de a nu prezenta obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisei din 8.4.2016 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a semnat azi, împreună cu Președintele Consiliului, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a formelor grave de criminalitate (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, anchetării și urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - termen: 14 iulie 2016)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 10 și 12 și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - termen: 21 iulie 2016)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Decizia Comisiei de adoptare a unui document de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - termen: 15 iulie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe termen lung (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - termen: 22 iulie 2016)
retrimis fond: ITRE


11. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 15 aprilie 2016

retrimis fond: AGRI

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 15 aprilie 2016

retrimis fond: BUDG

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch ale anumitor senzori de oxigen utilizați în instrumentele industriale de monitorizare și control (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 19 aprilie 2016

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 19 aprilie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 cu privire la orizonturile de timp pentru perioada de lichidare, care trebuie avute în vedere pentru diferitele clase de instrumente financiare (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, și anume 21 aprilie 2016

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, și anume 23 martie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: o lună, la cererea Consiliului.

retrimis fond: ECON


12. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

— Acordul de parteneriat în domeniul pescuitul sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia;

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice;

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere.


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000027/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET și Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Depunere de documente

Următoarele rapoarte au fost depuse de către comisiile parlamentare:

- Raport referitor la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (2015/2007(INI)) - FEMM - Raportoare: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Raport referitor la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (2015/2094(INI)) - FEMM - Raportoare: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - IMCO - Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - AGRI - Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - LIBE - Raportor: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control (2015/2205(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (fosta întreprindere comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare) aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2200(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2164(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2201(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2191(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2180(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2197(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2189(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2199(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2192(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2198(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2175(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2190(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2196(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2178(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2172(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2168(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2015/2156(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2174(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2179(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea V - Curtea de Conturi (2015/2158(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2015/2162(DEC)) - CONT - Raportoare: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2015/2159(DEC)) - CONT - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2182(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2202(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2181(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2173(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2193(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2204(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2165(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2015/2161(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IV - Curtea de Justiție (2015/2157(DEC)) - CONT - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2195(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - ECON - Raportor: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - ECON - Raportor: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2206(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - TRAN - Raportor: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - TRAN - Raportor: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2015/2160(DEC)) - CONT - Raportoare: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2194(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2169(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea I - Parlamentul European (2015/2155(DEC)) - CONT - Raportor: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2015/2163(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2203(DEC)) - CONT - Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (2015/2154(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Raport referitor la accesul public la documente (articolul 116 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2014-2015 (2015/2287(INI)) - LIBE - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - JURI - Raportor: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie II (PE 579.940/PDJO) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cerere a Grupului S&D de înscriere pe ordinea de zi a unei dezbateri privind statutul economiei de piață din China, încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții care să fie supuse la vot în cursul perioadei de sesiune mai I.

Au intervenit Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, care s-a alăturat cererii, Daniel Caspary, care s-a opus cererii, Philippe Lamberts, pentru a propune ca dezbaterea și votul să aibă loc în perioada de sesiune mai I, Gianni Pittella și David Borrelli, pentru a se alătura acestei propuneri, și Manfred Weber, pentru a solicita sesizarea Conferinței președinților cu privire la această chestiune (Președintele a invitat deputații să-i ceară să adreseze o recomandare Conferinței președinților în momentul stabilirii următorului proiect de ordine de zi).

Cerere a Grupului S&D de înscriere pe ordinea de zi a unei dezbateri privind evoluțiile recente din Polonia și impactul lor asupra drepturilor fundamentale.

Au intervenit Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Malin Björk, care a sprijinit cererea, Ryszard Antoni Legutko, care s-a opus cererii, Sophia in 't Veld, care a cerut ca dezbaterea să aibă loc în cursul următoarei perioade de sesiune sau cel mai târziu în cursul perioadei de sesiune din iunie, și Esteban González Pons, pentru a se opune organizării unei dezbateri înaintea comunicării de către Comisie a schimbării situației din Polonia (dat fiind că Enrique Guerrero Salom a fost de acord cu propunerea prezentată de Sophia in 't Veld, Președintele a precizat că o cerere în acest sens va fi prezentată viitoarei reuniuni a Conferinței președinților).

Joi

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus să se înscrie în timpul afectat votării Raportului Lebreton referitor la ridicarea imunității lui Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) și cererea Comisiei EMPL de a se consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, în urma comunicării Comisiei COM(2016)0127 din 8 martie 2016.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunere.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, în temeiul articolelor 22 și 141 din Regulamentul de procedură, pentru a solicita Parlamentului să depună pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene un recurs în anulare a Acordului din 19 martie 2016 între UE și Turcia (Președintele a luat act de această solicitare).


16. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) [2015/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Daniele Viotti (supleanta raportorului pentru aviz al Comisiei BUDG), Dimitrios Papadimoulis (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Ivan Jakovčić (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Brian Hayes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada și Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand, și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Maria Grapini pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Czarnecki, care a răspuns, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega și Maria Spyraki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato și Marco Valli.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Werner Hoyer.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Georgi Pirinski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.64 al PV din 28.4.2016.


17. Décharge 2014 (dezbatere)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2015/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei pentru exercițiul financiar 2014 [2015/2206(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2203(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea I - Parlamentul European (2015/2155(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea II - Consiliul European şi Consiliul [2015/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IV - Curtea de Justiție [2015/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea V - Curtea de Conturi [2015/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [2015/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [2015/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă [2015/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea VIII - Ombudsmanul European [2015/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2015/2162(DEC)) - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control [2015/2205(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2191(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2192(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2194(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2193(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2195(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității Europene de Cooperare Judiciară aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru aeronautică și mediu aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2198(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună ARTEMIS) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2204(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2201(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (fosta Întreprindere comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare) aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2200(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014 [2015/2197(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan și Marian-Jean Marinescu își prezintă rapoartele.

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Vítor Caldeira (Președintele Curții de Conturi).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Doru-Claudian Frunzulică (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), David Casa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Massimiliano Salini (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Paolo De Castro (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Yana Toom (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Pascal Durand (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), José Blanco López (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Georgi Pirinski, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Louis Aliot, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerben-Jan Gerbrandy, acesta, pentru a preciza sensul întrebării sale, Inés Ayala Sender cu privire la această intervenție, Benedek Jávor și Gerolf Annemans.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle și Andrey Novakov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák și Seán Kelly.

Au intervenit: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki și Anders Primdahl Vistisen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.11 al PV din 28.4.2016, punctul 4.12 al PV din 28.4.2016, punctul 4.13 al PV din 28.4.2016, punctul 4.14 al PV din 28.4.2016, punctul 4.15 al PV din 28.4.2016, punctul 4.16 al PV din 28.4.2016, punctul 4.17 al PV din 28.4.2016, punctul 4.18 al PV din 28.4.2016, punctul 4.19 al PV din 28.4.2016, punctul 4.20 al PV din 28.4.2016, punctul 4.21 al PV din 28.4.2016, punctul 4.22 al PV din 28.4.2016, punctul 4.23 al PV din 28.4.2016, punctul 4.24 al PV din 28.4.2016, punctul 4.25. al PV din 28.4.2016, punctul 4.26 al PV din 28.4.2016, punctul 4.27 al PV din 28.4.2016, punctul 4.28 al PV din 28.4.2016, punctul 4.29 al PV din 28.4.2016, punctul 4.30 al PV din 28.4.2016, punctul 4.31 al PV din 28.4.2016, punctul 4.32 al PV din 28.4.2016, punctul 4.33 al PV din 28.4.2016, punctul 4.34 al PV din 28.4.2016, punctul 4.35 al PV din 28.4.2016, punctul 4.36 al PV din 28.4.2016, punctul 4.37 al PV din 28.4.2016, punctul 4.38 al PV din 28.4.2016, punctul 4.39 al PV din 28.4.2016, punctul 4.40 al PV din 28.4.2016, punctul 4.41 al PV din 28.4.2016, punctul 4.42 al PV din 28.4.2016, punctul 4.43 al PV din 28.4.2016, punctul 4.44 al PV din 28.4.2016, punctul 4.45 al PV din 28.4.2016, punctul 4.46 al PV din 28.4.2016, punctul 4.47 al PV din 28.4.2016, punctul 4.48 al PV din 28.4.2016, punctul 4.49 al PV din 28.4.2016, punctul 4.50 al PV din 28.4.2016, punctul 4.51 al PV din 28.4.2016, punctul 4.52 al PV din 28.4.2016, punctul 4.53 al PV din 28.4.2016, punctul 4.54 al PV din 28.4.2016, punctul 4.55 al PV din 28.4.2016, punctul 4.56 al PV din 28.4.2016, punctul 4.57 al PV din 28.4.2016, punctul 4.58 al PV din 28.4.2016, punctul 4.59 al PV din 28.4.2016, punctul 4.60 al PV din 28.4.2016, punctul 4.61 al PV din 28.4.2016, punctul 4.62 al PV din 28.4.2016 și punctul 4.63 al PV din 28.4.2016.


18. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000063/2016) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET și Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, adresată Consiliului: Atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano și Enrique Guerrero Salom au dezvoltat întrebarea.

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić și Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić și João Pimenta Lopes.

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, în numele Grupului PPE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.65 al PV din 28.4.2016.


19. Accesul public la documente în anii 2014-2015 (dezbatere)

Raport referitor la accesul public la documente (articolul 116 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Věra Jourová și Laura Ferrara.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.66 al PV din 28.4.2016.


20. Protejarea transfrontalieră a interesului superior al copilului în Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000027/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, adresată Consiliului: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000028/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, adresată Comisiei: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda și Cecilia Wikström au dezvoltat întrebările.

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Rikke Karlsson, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut și Therese Comodini Cachia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Věra Jourová și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 28.4.2016.


21. Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (prezentare succintă)

Raport referitor la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE [2015/2094(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes și Tania González Peñas.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.67 al PV din 28.4.2016.


22. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (prezentare succintă)

Raport referitor la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală [2015/2007(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward și Neena Gill.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.68 al PV din 28.4.2016.


23. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda și Tomáš Zdechovský.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 581.425/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Notă juridică - Politica de confidențialitate