Kazalo 
Zapisnik
PDF 270kWORD 233k
Sreda, 27. april 2016 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 12.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 (razprava)
 17.Razrešnica za leto 2014 (razprava)
 18.Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (razprava)
 19.Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (razprava)
 20.(Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (razprava)
 21.Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (kratka predstavitev)
 22.Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (kratka predstavitev)
 23.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob trideseti obletnici jedrske nesreče v Černobilu. Poklonil se je žrtvam katastrofe, katere natančno število žrtev še zdaj ni znano.


3. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Amal Al Kubaisi, predsednici parlamenta Združenih arabskih emiratov, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

°
° ° °

Na podlagi člena 186 in člena 11(2) Poslovnika je govoril Manfred Weber o prihodu v Parlament nekdanjega člana skupine ETA, Arnalda Otege, ki ga je povabila skupina GUE/NGL ob dnevu spomina na žrtve terorizma, ki je potekal pred dvema dnevoma, v ponedeljek, 25. aprila 2016 (predsednik je odgovoril, da so za pripravo seznama svojih povabljencev pristojne politične skupine same, in je Manfreda Webra povabil, naj vprašanje zastavi konferenci predsednikov in predsedstvu) in Gabriele Zimmer o govoru Manfreda Webra.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Mortenu Løkkegaardu z začetkom veljavnosti 3. marca 2016.


6. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni grški organi so posredovali zahtevo za odvzem poslanske imunitete Sotiriosu Zarianopoulosu in Giorgosu Grammatikakisu, v okviru kazenskih postopkov, ki tečeta pred sodiščem v Solunu in pred sodiščem v Retimnu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahtevo za naslednje imenovanje:

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Gabriele Preuß namesto Evelyne Gebhardt.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

priporočila odbora IMCO, da se ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 8. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo danes skupaj s predsednikom Sveta podpisal sledeče akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - rok: 14. julij 2016)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10 in 12 ter mednarodnega računovodskega standarda 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - rok: 21. julij 2016)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI

- Sklep Komisije o sprejetju navodil za uradno obvestilo, ki ga organom za akreditiranje in licenciranje pošljejo okoljski preveritelji, dejavni v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bila podeljena akreditacija ali licenca, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - rok: 15. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - rok: 22. julij 2016)
posredovano pristojni: ITRE


11. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirani sklep Komisije o spremembi PrilogeIII k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja kadmijevih anod v Herschevih celicah za nekatere senzorje za kisik, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne19. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v spajkah električnih povezav s senzorji za merjenje temperature v nekaterih napravah zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne19. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 153/2013 glede časovnih obdobij za unovčenje, ki jih je treba upoštevati za različne razrede finančnih instrumentov (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. aprila 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotvanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 23. marca 2016

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 mesec na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


12. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

— Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo;

— Sporazum med Evropsko unijo in Ljudsko Republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov;

— Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

— (O-000027/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda v imenu odbora JURI in Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Svetu: (Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda v imenu odbora JURI in Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: (Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), ki sta ga postavili Elena Valenciano v imenu odbora AFET in Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Predložitev dokumentov

Od parlamentarnih odborov smo prejeli naslednja poročila:

- Poročilo o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v digitalni dobi (2015/2007(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Poročilo o delavkah v gospodinjstvu in negovalkah v EU (2015/2094(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Poročilo o predlogu priporočila Sveta o pristopu Republike Hrvaške h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popotniškem vizumu ter spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (2015/2205(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014 (2015/2200(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014 (2015/2164(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 (2015/2201(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 (2015/2170(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 (2015/2187(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 (2015/2176(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 (2015/2191(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 (2015/2180(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 (2015/2197(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2014 (2015/2188(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 (2015/2189(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (2015/2199(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 (2015/2192(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014 (2015/2198(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 (2015/2175(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014 (2015/2190(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 (2015/2196(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 (2015/2178(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) za proračunsko leto 2014 (2015/2172(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 (2015/2168(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet (2015/2156(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 (2015/2174(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 (2015/2177(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 (2015/2183(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 (2015/2167(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 (2015/2179(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek V – Računsko sodišče (2015/2158(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 (2015/2166(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2015/2162(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 (2015/2185(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2015/2159(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 (2015/2182(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (2015/2202(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 (2015/2171(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014 (2015/2181(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 (2015/2173(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 (2015/2193(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 (2015/2184(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014 (2015/2204(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 (2015/2165(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2015/2161(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 (2015/2186(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (2015/2157(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2014 (2015/2195(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (2015/2206(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij (2015/2160(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014 (2015/2194(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 (2015/2169(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek I – Evropski parlament (2015/2155(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (2015/2163(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014 (2015/2203(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (2015/2154(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7) Poslovnika) v letih 2014 in 2015 (2015/2287(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (2015/2339(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo aprilsko delno zasedanje (PE 581.425/OJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Sreda

Zahteva skupine S&D, s katero se na dnevni red uvrsti razprava o statusu tržnega gospodarstva Kitajske, ki naj se zaključi z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo med prvim majskim delnim zasedanjem.

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljil, David Borrelli v imenu skupine EFDD, ki se ji je pridružil, Daniel Caspary, ki ji je nasprotoval, Philippe Lamberts, ki je predlagal, naj razprava in glasovanje potekata na prvem majskem delnem zasedanju, Gianni Pittella in David Borrelli, ki sta se pridružila temu predlogu, in Manfred Weber, ki je zahteval, da se vprašanje posreduje konferenci predsednikov (predsednik je poslance pozval, naj mu posredujejo zahtevo, da konferenci predsednikov da priporočilo v okviru priprave naslednjega dnevnega reda).

Zahteva skupine S&D, s katero se na dnevni red uvrsti razprava o nedavnih dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice.

Govorili so Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljil, Malin Björk, ki se je z njo strinjal, Ryszard Antoni Legutko, ki ji je nasprotoval, Sophia in 't Veld, ki je zahtevala, da se razprava uvrsti na eno od naslednjih delnih zasedanj, najpozneje junija, in Esteban González Pons, ki je nasprotoval novi razpravi pred sporočilom Komisije o spremembah razmer na Poljskem (ker se je Enrique Guerrero Salom strinjal s predlogom Sophie in 't Veld, je predsednik povedal, da bo na naslednji konferenci predsednikov podana zahteva, skladna s tem).

Četrtek

V soglasju s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se v čas za glasovanje uvrsti poročilo Lebreton o odvzemu imunitete Bolesławu G. Piechu (A8-0152/2016) in zahteva odbora EMPL za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o evropskem stebru socialnih pravic na podlagi sporočila Komisije COM(2016)0127 z dne 8. marca 2016.

Parlament je podprl predlog.

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Fabio Massimo Castaldo, na podlagi členov 22 in 141 Poslovnika in Parlament pozval, naj na Sodišču Evropske unije vloži ničnostno tožbo zoper sporazum z dne 19. marca 2016 med EU in Turčijo (predsednik je to vzel na znanje).


16. Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 (razprava)

Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2014 [2015/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorilia sta Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke) in Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Daniele Viotti (namestnica poročevalca za mnenje odbora BUDG), Dimitrios Papadimoulis (pripravljavec mnenja odbora ECON), Ivan Jakovčić (pripravljavec mnenja odbora REGI), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Brian Hayes v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada in Bill Etheridge, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Maria Grapini, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje, na katerega je odgovoril Ryszard Czarnecki, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega in Maria Spyraki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato in Marco Valli.

Govorila sta Pierre Moscovici in Werner Hoyer.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govoril je Georgi Pirinski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.64 zapisnika z dne 28.4.2016.


17. Razrešnica za leto 2014 (razprava)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2015/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014
Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 [2015/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014 [2015/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek I – Evropski parlament (2015/2155(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet [2015/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [2015/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek V – Računsko sodišče [2015/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [2015/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij [2015/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [2015/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [2015/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2015/2162(DEC)) - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor [2015/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 [2015/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 [2015/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 [2015/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014 [2015/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2014 [2015/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2014 [2015/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2014 [2015/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2014 [2015/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2014 [2015/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 [2015/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2014 [2015/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2014 [2015/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2014 [2015/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 [2015/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 [2015/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 [2015/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2014 [2015/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014 [2015/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2014 [2015/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2014 [2015/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014 [2015/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2014 [2015/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 [2015/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2014 [2015/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014 [2015/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 [2015/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014 [2015/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada za evropsko pravosodno delovanje (Eurojust) za proračunsko leto 2014 [2015/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 [2015/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2014 [2015/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014 [2015/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 [2015/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 [2015/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014 [2015/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje Artemis) za proračunsko leto 2014 [2015/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 [2015/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 [2015/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (prej Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila) za proračunsko leto 2014 [2015/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 [2015/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2014 [2015/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan in Marian-Jean Marinescu so predstavili svoja poročila.

Govorili so Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govoril je Vítor Caldeira (predsednik Računskega sodišča).

Govorili so Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET), Doru-Claudian Frunzulică (pripravljavec mnenja odbora DEVE), David Casa (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Massimiliano Salini (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Ivana Maletić (pripravljavka mnenja odbora REGI), Paolo De Castro (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Yana Toom (pripravljavka mnenja odbora CULT), Pascal Durand (pripravljavec mnenja odbora AFET), Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Markus Ferber (pripravljavec mnenja odbora ECON), José Blanco López (pripravljavec mnenja odbora PECH), Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Georgi Pirinski v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Louis Aliot v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerben-Jan Gerbrandy, slednji je tudi pojasnil smisel svojega vprašanja, Inés Ayala Sender o tem govoru, Benedek Jávor in Gerolf Annemans.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle in Andrey Novakov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák in Seán Kelly.

Govorili so Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki in Anders Primdahl Vistisen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.11 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.12 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.13 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.14 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.15 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.16 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.17 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.18 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.19 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.20 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.21 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.22 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.23 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.24 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.25. zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.26 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.27 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.28 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.29 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.30 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.31 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.32 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.33 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.34 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.35 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.36 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.37 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.38 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.39 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.40 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.41 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.42 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.43 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.44 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.45 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.46 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.47 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.48 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.49 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.50 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.51 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.52 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.53 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.54 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.55 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.56 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.57 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.58 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.59 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.60 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.61 zapisnika z dne 28.4.2016, točka 4.62 zapisnika z dne 28.4.2016 in točka 4.63 zapisnika z dne 28.4.2016.


18. Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000063/2016), ki sta ga postavili Elena Valenciano v imenu odbora AFET in Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano in Enrique Guerrero Salom sta predstavila vprašanje.

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić in Richard Howitt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić in João Pimenta Lopes.

Govorila je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber v imenu skupine ALDE o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská v imenu skupine PPE o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi v imenu skupine S&D o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.65 zapisnika z dne 28.4.2016.


19. Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (razprava)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7) Poslovnika) v letih 2014 in 2015 [2015/2287(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Anna Hedh v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná in João Pimenta Lopes.

Govorili sta Věra Jourová in Laura Ferrara.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.66 zapisnika z dne 28.4.2016.


20. (Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000027/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda v imenu odbora JURI in Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Svetu: (Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000028/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda v imenu odbora JURI in Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: (Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda in Cecilia Wikström sta predstavila vprašanji.

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanji.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Rikke Karlsson v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut in Therese Comodini Cachia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorili sta Věra Jourová in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

— Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o varstvu otrokove koristi v EU na podlagi peticij, naslovljenih na Evropski parlament (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika z dne 28.4.2016.


21. Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o delavkah v gospodinjstvu in negovalkah v EU [2015/2094(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes in Tania González Peñas.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.67 zapisnika z dne 28.4.2016.


22. Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (kratka predstavitev)

Poročilo o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v digitalni dobi [2015/2007(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward in Neena Gill.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.68 zapisnika z dne 28.4.2016.


23. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda in Tomáš Zdechovský.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 581.425/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov