Index 
Protokoll
PDF 277kWORD 187k
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Valprövning
 6.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (debatt)
 17.Ansvarsfrihet för 2014 (debatt)
 18.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (debatt)
 19.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (debatt)
 20.Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (debatt)
 21.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av 30-årsdagen för Tjernobylolyckan. Han hedrade katastrofens offren, vars antal fortfarande är omdiskuterat.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Amal al-Qubaisi, talman i Förenade Arabemiratens parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Manfred Weber yttrade sig på grundval av artiklarna 186 och 11.2 i arbetsordningen om det faktum att Arnaldo Otegi, före detta ETA-medlem, hade besökt parlamentet på inbjudan av GUE/NGL-gruppen med anledning av minnesdagen för terrorismens offer måndagen den 25 april 2016. (Talmannen svarade att upprättandet av de politiska gruppernas gäster tillhör gruppernas ansvarsområde, och uppmanade Manfred Weber att ta upp frågan med talmanskonferensen och presidiet). Gabriele Zimmer yttrade sig om Manfred Webers inlägg.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Morten Løkkegaard med verkan från den 3 mars 2016.


6. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos respektive Giorgos Grammatikakis parlamentariska immunitet inom ramen för straffrättsliga förfaranden i domstolarna i Thessaloniki repektive Rethymnon.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäran om utnämning från S&D-gruppen:

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Gabriele Preuß i stället för Evelyne Gebhardt.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

IMCO-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8.4.2016 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2016/341 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att han tillsammans med rådets ordförande under dagen hade undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EC (allmän dataskyddsförordning) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - tidsfrist: 14 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 10 och 12 och den internationella redovisningsstandarden 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - tidsfrist: 21 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens beslut om antagande av riktlinjer för anmälningar till ackrediterings- och licensieringsorgan från miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - tidsfrist: 15 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - tidsfrist: 22 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


11. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller de nationella stödprogrammen inom vinsektorn och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmiumanoder i Herschceller för vissa syresensorer som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för elektriska anslutningar till temperaturmätarsensorer i vissa anordningar (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 153/2013 när det gäller tidshorisonter för den likvideringsperiod som ska beaktas för olika klasser av finansiella instrument (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 april 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i återhämtningsplaner, resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner, de minimikriterier som den behöriga myndigheten ska bedöma när det gäller återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner, villkoren för finansiellt stöd inom koncerner, kraven på oberoende värderingsmän, avtalsenligt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter, förfarandena och innehållet för anmälningskrav och underrättelse om uppskjutande samt resolutionskollegiernas operativa funktionssätt (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 23 mars 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 1 månad, på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


12. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

— Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia

— Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass

— Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

— (O-000027/2016) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, och Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, och Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) från Elena Valenciano, för utskottet AFET, och Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (2015/2007(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Betänkande om kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (2015/2094(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - utskottet IMCO - Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Betänkande över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (2015/2205(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014 (2015/2200(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014 (2015/2164(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 (2015/2201(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 (2015/2170(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 (2015/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 (2015/2191(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014 ((2015/2180(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014 (2015/2197(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014 ((2015/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2189(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 (2015/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 (2015/2192(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 (2015/2198(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2190(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 (2015/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 (2015/2178(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014 (2015/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 (2015/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2015/2156(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 (2015/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 (2015/2177(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 (2015/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 (2015/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 (2015/2179(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten (2015/2158(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 (2015/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 (2015/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2015/2159(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 (2015/2182(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 (2015/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 (2015/2181(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 (2015/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 (2015/2193(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 (2015/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014 (2015/2204(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 (2015/2165(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (2015/2161(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 (2015/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen (2015/2157(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014 (2015/2195(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (2015/2206(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VII – Regionkommittén (2015/2160(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014 (2015/2194(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 (2015/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2015/2163(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 (2015/2203(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (2015/2154(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014–2015 (2015/2287(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (2015/2339(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden april II (PE 579.940/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Onsdag

Begäran från S&D-gruppen om att på föredragningslistan föra upp en debatt om Kinas ställning som marknadsekonomi, vilken skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag om vilka omröstning skulle hållas under sammanträdesperioden maj I.

Följande yttrade sig: Gianni Pittella för S&D-gruppen, redogjorde för denna begäran, David Borrelli för EFDD-gruppen uttryckte sitt stöd för den, Daniel Caspary invände mot den, Philippe Lamberts föreslog att debatten och omröstningen skulle hållas under sammanträdesperioden maj I, Gianni Pittella och David Borrelli stödde detta förslag, och Manfred Weber begärde att frågan skulle hänskjutas till talmanskonferensen. (Talmannen uppmande ledamöterna att begära att han skulle ange en rekommendation till talmanskonferensen inom ramen för fastställandet av nästa föredragningslista).

Begäran från S&D-gruppen om att på föredragningslistan föra upp en debatt om den senaste utvecklingen i Polen och konsekvenserna för de grundläggande rättigheterna.

Föjande yttrade sig: Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran, Malin Björk uttryckte sitt stöd för den, Ryszard Antoni Legutko, invände mot den, Sophia in 't Veld begärde att debatten skulle hållas under nästa sammanträdesperiod eller senast under sammanträdesperioden i juni, och Esteban González Pons invände mot hållandet av en ny debatt innan kommissionen hade yttrat sig om förändringar i situationen i Polen. (Då Enrique Guerrero Salom samtyckt till Sophia in 't Velds förslag meddelade talmannen att en begäran skulle ställas till nästa talmanskonferens om detta.)

Torsdag

Enligt överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen att Lebretons betänkande om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (A8-0152/2016) och EMPL-utskottets begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en europeisk pelare för sociala rättigheter, till följd av kommissionens meddelande COM(2016)0127 av den 8 mars 2016, skulle tas till omröstning.

Parlamentet godkände förslaget.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Följande yttrade sig: Fabio Massimo Castaldo begärde, på grundval av artiklarna 22 och 141 i arbetsordningen, att parlamentet skulle väcka ogiltighetstalan i Europeiska unionens domstol mot avtalet av den 19 mars 2016 mellan EU och Turkiet. (Talmannen noterade detta.)


16. Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (debatt)

Betänkande om Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2014 [2015/2127(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniele Viotti (som ersatte föredraganden för yttrande från utskottet BUDG), Dimitrios Papadimoulis (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Ivan Jakovčić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Brian Hayes för PPE-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada och Bill Etheridge, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Maria Grapini ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Czarnecki, som besvarade frågan, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato och Marco Valli.

Talare: Pierre Moscovici och Werner Hoyer.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.64 i protokollet av den 28.4.2016.


17. Ansvarsfrihet för 2014 (debatt)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2015/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2015/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VII – Regionkommittén [2015/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2015/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [2015/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2015/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (tidigare gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan och Marian-Jean Marinescu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Vítor Caldeira (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Massimiliano Salini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Paolo De Castro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Yana Toom (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Pascal Durand (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON), José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Joachim Zeller för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy, som i sin tur förklarade vad han menat i sin fråga, Inés Ayala Sender, som yttrade sig om detta inlägg, Benedek Jávor och Gerolf Annemans.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák och Seán Kelly.

Talare: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki och Anders Primdahl Vistisen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.11 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.12 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.13 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.14 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.15 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.16 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.17 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.18 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.19 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.20 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.21 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.22 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.23 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.24 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.25. i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.26 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.27 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.28 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.29 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.30 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.31 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.32 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.33 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.34 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.35 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.36 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.37 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.38 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.39 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.40 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.41 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.42 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.43 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.44 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.45 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.46 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.47 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.48 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.49 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.50 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.51 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.52 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.53 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.54 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.55 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.56 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.57 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.58 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.59 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.60 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.61 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.62 i protokollet av den 28.4.2016 och punkt 4.63 i protokollet av den 28.4.2016.


18. Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2016) från Elena Valenciano, för utskottet AFET et Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano och Enrique Guerrero Salom utvecklade frågan.

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić och João Pimenta Lopes.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, för ALDE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016),

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, för PPE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016),

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, för ECR-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016),

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016),

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016),

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, för S&D-gruppen, om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.65 i protokollet av den 28.4.2016.


19. Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (debatt)

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014−2015 [2015/2287(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anna Hedh för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná och João Pimenta Lopes.

Talare: Věra Jourová och Laura Ferrara.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.66 i protokollet av den 28.4.2016.


20. Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000027/2016) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, och Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000028/2016) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, och Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda och Cecilia Wikström utvecklade frågorna.

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Rikke Karlsson för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, och Eleonora Evi för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Emil Radev, Rosa Estaràs Ferragut och Therese Comodini Cachia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Věra Jourová och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

— Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om att skydda barnets bästa i hela EU utgående från framställningar till Europaparlamentet (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet från sammanträdet den 28.4.2016.


21. Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU [2015/2094(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes och Tania González Peñas.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.67 i protokollet av den 28.4.2016.


22. Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern [2015/2007(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward och Neena Gill.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.68 i protokollet av den 28.4.2016.


23. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda och Tomáš Zdechovský.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 581.425/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy