Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

2. Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (2016/2666(RSP))

Οι Klaas Dijkhoff (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Enrique Guerrero Salom, Νότης Μαριάς, Gérard Deprez, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Inácio Faria, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini και Μιλτιάδης Κύρκος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Κώστας Μαυρίδης, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Klaas Dijkhoff.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου