Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel

2. Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini och Miltiadis Kyrkos.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto och Kostas Chrysogonos.

Talare: Frans Timmermans och Klaas Dijkhoff.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy