Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0016(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0056/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0145

Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел

3. Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II - Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II - Безопасност на железопътния транспорт ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Izaskun Bilbao Barandica и Michael Cramer представиха своите препоръки за второ четене.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch и Massimiliano Salini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias и João Pimenta Lopes.

Изказаха се: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica и Michael Cramer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.8 от протокола от 28.4.2016 г и точка 4.9 от протокола от 28.4.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Правна информация - Политика за поверителност