Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0016(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2016

Συζήτηση :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Ο Roberts Zīle παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Οι Izaskun Bilbao Barandica και Michael Cramer παρουσιάζουν τις συστάσεις τους για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch και Massimiliano Salini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica και Michael Cramer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016 και σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου