Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Petras Auštrevičius, който изрази съжаление, че две лица от общия за ЕС списък с лица, по отношение на които се налага забрана за издаване на виза, който беше съставен от Парламента в неговата препоръка от 2 април 2014 г., са могли да влязат в Парламента и да направят изказвания там по покана на членове на Парламента (председателят прие за сведение).

°
° ° °

Председателят съобщи, че с оглед на очакваната продължителност на гласуването ще бъдат допускани единствено писмените обяснения на вот.


4.1. Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0138)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


4.2. Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел(присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0139)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.3. Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (присъединяване на Хърватия) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно препоръката за Решение на Съвета относно присъединяването на Република Хърватия към Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Liisa Jaakonsaari прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0140)


4.4. Искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха [2015/2339(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0141)


4.5. Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността, относно защита на най-добрия интерес на детето в ЕС въз основа на петициите, адресирани до Европейския парламент (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0142)


4.6. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаването на европейски стълб на социалните права (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране от комисията EMPL

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ИСКАНЕ НА КОМИСИЯТА EMPL

Одобрява се


4.7. Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0143)


4.8. Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0144)


4.9. Безопасност на железопътния транспорт ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0145)


4.10. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Разискването се състоя на 18 май 2015 г. (точка 16 от протокола от 18.5.2015 г).
Гласуването беше отложено по време на заседанието от 19 май 2015 г. (точка 5.11 от протокола от 19.5.2015 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0146)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0146)

Изказвания

Cora van Nieuwenhuizen (докладчик), преди гласуването.


4.11. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Kомисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІІ - Комисия и изпълнителни агенции [2015/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0147)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. [2015/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0148)


4.13. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети, десети и единадесети ЕФР за финансовата 2014 година [2015/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.14. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел І - Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0150)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)

Изказвания

Benedek Jávor относно решението на председателя да обяви за допустимо искането за разделно гласуване на параграф 49 и за да поиска то да бъде гласувано поименно. Председателят, след като установи съгласието на присъстващите в залата, прие искането.

Markus Pieper (докладчик) представи устно изменение на изменение 36, което беше прието.


4.15. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0151)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.16. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІV - Съд на Европейския съюз [2015/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.17. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел V - Сметна палата [2015/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0153)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.18. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел VІ - Европейски икономически и социален комитет [2015/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0154)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.19. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІ - Комитет на регионите [2015/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0155)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0155)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.20. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел Х - Европейска служба за външна дейност [2015/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0156)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.21. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІІ - Европейски омбудсман [2015/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0157)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.22. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0158)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.23. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: постижения, финансово управление и контрол [2015/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка23 )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0159)


4.24. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година [2015/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0160)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.25. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година [2015/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0161)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.26. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз [2015/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0162)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.27. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за развитие на професионалното обучение [2015/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0163)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.28. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година [2015/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0164)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.29. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година [2015/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0165)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.30. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година [2015/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0166)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.31. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година [2015/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0167)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0167)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.32. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година [2015/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0168)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0168)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.33. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година [2015/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0169)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.34. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция за околната среда [2015/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0170)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0170)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.35. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година [2015/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0171)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0171)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.36. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година [2015/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0172)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0172)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.37. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година [2015/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0173)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0173)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.38. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година [2015/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0174)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0174)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.39. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)(гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година [2015/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0175)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0175)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.40. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция по лекарствата [2015/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0176)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0176)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.41. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите [2015/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0177)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0177)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.42. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година [2015/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0178)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0178)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.43. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година [2015/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0179)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0179)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.44. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година [2015/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0180)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0180)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.45. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година [2015/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0181)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0181)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.46. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година [2015/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0182)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0182)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.47. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година [2015/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0183)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0183)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.48. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година [2015/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0184)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0184)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.49. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година [2015/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0185)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0185)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.50. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд [2015/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0186)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0186)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.51. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) [2015/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0187)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0187)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.52. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година [2015/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0188)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0188)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.53. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Агенцията на Европейския съюз за основните права [2015/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0189)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0189)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.54. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година [2015/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0190)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0190)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.55. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година [2015/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0191)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0191)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.56. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0192)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0192)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.57. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година [2015/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0193)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0193)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.58. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година [2015/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0194)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0194)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.59. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0195)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0195)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.60. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година [2015/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0196)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0196)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.61. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година [2015/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0197)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0197)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.62. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0198)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0198)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


4.63. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година [2015/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0199)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0199)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)


4.64. Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0050/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0200)


4.65. Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 и B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0488/2016

(за замяна на B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 и B8-0493/2016):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva и Eleni Theocharous, от името на групата ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy и Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0201)


4.66. Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (гласуване)

Публичен достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. [2015/2287(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0202)


4.67. Жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (гласуване)

Доклад относно жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС [2015/2094(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0203)


4.68. Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (гласуване)

Доклад относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии [2015/2007(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0204)

Правна информация - Политика за поверителност