Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

4. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Petras Auštrevičius, který vyjádřil politování nad skutečností, že dvě osoby uvedené na seznamu osob, pro které platí v rámci celé EU zákaz udělování víz, jejž vypracoval Parlament ve svém doporučení ze dne 2. dubna 2014, mohly na pozvání jednoho poslance vsoupit do Parlamentu a vystoupit tam s prohlášením (předseda vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °

Předsedající oznámil, že s ohledem na předpokládanou délku hlasování jsou přípustná pouze písemná vysvětlení hlasování.


4.1. Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, jménem Evropské unie a jejích členských států, o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0138)

Parlament schválil uzavření protokolu.


4.2. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0139)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.3. Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatské republiky k úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Liisa Jaakonsaari učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0140)


4.4. Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity [2015/2339(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0141)


4.5. Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu předložila Cecilia Wikström za výbor PETI, o ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte v celé EU na základě petic adresovaných Evropskému parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0142)


4.6. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost výboru EMPL o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ŽÁDOST VÝBORU EMPL

schválen


4.7. Agentura Evropské unie pro železnice ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0144)


4.9. Bezpečnost železnic ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Rozprava se konala dne 18. května 2015 (bod 16 zápisu ze dne 18.5.2015).
Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 19. května 2015 (bod 5.11 zápisu ze dne 19.5.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0146)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0146)

Vystoupení

Cora van Nieuwenhuizen (zpravodajka) před hlasováním.


4.11. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2015/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0147)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.12. Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0148)


4.13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0149)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.14. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Benedek Jávor k rozhodnutí předsedajícího prohlásit žádost o dílčí hlasování o bodu 49 za přípustnou a s žádostí, aby se o tomto bodu hlasovalo jmenovitě. Předseda s ohledem na souhlas pléna na tuto žádost přistoupil.

Markus Pieper (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 36, který byl vzat v potaz.


4.15. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0151)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.16. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr [2015/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.17. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Evropský účetní dvůr [2015/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.18. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.19. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů [2015/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0155)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0155)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.20. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2015/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.21. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [2015/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.22. Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2015/2162(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.23. Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23 )

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0159)


4.24. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.25. Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.26. Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.27. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0163)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.28. Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.29. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0165)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.30. Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.31. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0167)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.32. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0168)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.33. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.34. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0170)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0170)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.35. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0171)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0171)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.36. Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0172)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0172)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.37. Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0173)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0173)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.38. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0174)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0174)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.39. Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)(hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0175)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0175)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.40. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0176)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0176)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.41. Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0177)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0177)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.42. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0178)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0178)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.43. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0179)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0179)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.44. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0180)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0180)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.45. Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0181)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0181)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.46. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0182)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0182)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.47. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0183)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0183)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.48. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0184)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0184)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.49. Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0185)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0185)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.50. Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0186)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0186)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.51. Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0187)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0187)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.52. Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0188)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0188)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.53. Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0189)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0189)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.54. Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0190)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0190)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.55. Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0191)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0191)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.56. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0192)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0192)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.57. Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0193)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0193)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.58. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC a společného podniku ARTEMIS) na rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0194)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0194)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.59. Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0195)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0195)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.60. Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0196)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0196)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.61. Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0197)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0197)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.62. Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0198)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0198)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní uzávěrka byly odloženy (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


4.63. Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0199)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0199)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


4.64. Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0200)


4.65. Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0488/2016

(nahrazující B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda a Davor Ivo Stier za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Eleni Theocharous, za skupinu ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Hilde Vautmans za skupinu ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0201)


4.66. Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (hlasování)

Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014–2015 [2015/2287(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0202)


4.67. Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (hlasování)

Zpráva o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU [2015/2094(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0203)


4.68. Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku [2015/2007(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0204)

Právní upozornění - Ochrana soukromí