Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Petras Auštrevičius, aby wyrazić ubolewanie z powodu faktu, że dwie osoby figurujące na ogólnounijnej liście osób obłożonych zakazem wydawania wiz, sporządzonej przez Parlament w jego zaleceniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., mogły wejść do Parlamentu i zabrać w nim głos, jako goście jednego z posłów (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że w związku z przewidywanym czasem głosowania przyjmowane będą jedynie wyjaśnienia głosowania złożone na piśmie.


4.1. Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

4.2. Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

4.3. Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

4.4. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

4.5. Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

4.6. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)

4.7. Agencja Kolejowa UE ***II (głosowanie)

4.8. Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II (głosowanie)

4.9. Bezpieczeństwo kolei ***II (głosowanie)

4.10. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)

4.11. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)

4.12. Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (głosowanie)

4.13. Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (głosowanie)

4.14. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

4.15. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

4.16. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

4.17. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

4.18. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

4.19. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

4.20. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

4.21. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

4.22. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

4.23. Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

4.24. Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

4.25. Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)

4.26. Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

4.27. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (głosowanie)

4.28. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)

4.29. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

4.30. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

4.31. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)

4.32. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

4.33. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

4.34. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

4.35. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

4.36. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

4.37. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

4.38. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

4.39. Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)(głosowanie)

4.40. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

4.41. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

4.42. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

4.43. Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

4.44. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)

4.45. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

4.46. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

4.47. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

4.48. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

4.49. Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)

4.50. Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)

4.51. Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)

4.52. Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)

4.53. Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

4.54. Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (głosowanie)

4.55. Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

4.56. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)

4.57. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)

4.58. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)

4.59. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)

4.60. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (głosowanie)

4.61. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)

4.62. Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

4.63. Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

4.64. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (głosowanie)

4.65. Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (głosowanie)

4.66. Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (głosowanie)

4.67. Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (głosowanie)

4.68. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności