Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

4. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Petras Auštrevičius, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že dve osoby uvedené na zozname pre zákaz vydávania víz, ktorý platí pre celú Úniu a ktorý vypracoval Parlament vo svojom odporúčaní z 2. apríla 2014, mohli na pozvanie jedného poslanca vstúpiť na pôdu Parlamentu a vystúpiť tam s prejavom (predseda to vzal na vedomie).

°
° ° °

Predseda oznámil, že vzhľadom na predpokladanú dĺžku hlasovania budú akceptované iba písomné odôvodnenia hlasovania.


4.1. Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0138)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


4.2. Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0139)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.3. Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Liisa Jaakonsaari vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0140)


4.4. Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu [2015/2339(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0141)


4.5. Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku, o ochrane záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0142)


4.6. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskeho piliera sociálnych práv (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť výboru EMPL o konzultáciu

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ŽIADOSŤ VÝBORU EMPL

Schválené


4.7. Železničná agentúra EÚ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0144)


4.9. Bezpečnosť železníc ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

((potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)Kvalifikovaná väčšina potrebná na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0145)


4.10. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)

Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Rozprava sa uskutočnila18. mája 2015 (bod 16 zápisnice zo dňa 18.5.2015).
Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa19. mája 2015 (bod 5.11 zápisnice zo dňa 19.5.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0146)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0146)

Vystúpenia:

Cora van Nieuwenhuizen (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


4.11. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [2015/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0147)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.12. Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0148)


4.13. Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0149)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.14. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0150)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

Benedek Jávor o rozhodnutí predsedu vyhlásiť žiadosť o oddelené hlasovanie o odseku 49 za prípustnú a so žiadosťou, aby sa o ňom hlasovalo podľa mien. Predseda konštatoval súhlas pléna a žiadosť schválil.

Markus Pieper (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 36, ktorý bol prijatý.


4.15. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0151)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Udelenie absolutória a účtovná závierka boli odložené (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.16. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor [2015/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0152)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.17. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov [2015/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0153)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.18. Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0154)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.19. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov [2015/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0155)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0155)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.20. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [2015/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0156)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.21. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman [2015/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0157)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.22. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0158)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.23. Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod23 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0159)


4.24. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0160)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.25. Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0161)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.26. Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0162)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.27. Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0163)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.28. Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0164)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.29. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0165)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.30. Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0166)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.31. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0167)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0167)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.32. Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0168)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0168)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.33. Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0169)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.34. Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0170)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0170)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.35. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0171)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0171)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.36. Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0172)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0172)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.37. Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0173)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0173)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.38. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0174)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0174)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.39. Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)(hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0175)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0175)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.40. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0176)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0176)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.41. Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0177)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0177)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.42. Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0178)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0178)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.43. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0179)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0179)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.44. Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0180)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0180)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.45. Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0181)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0181)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.46. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0182)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0182)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.47. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0183)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0183)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.48. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0184)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0184)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.49. Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0185)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0185)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.50. Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0186)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0186)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.51. Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správ o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0187)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0187)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.52. Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0188)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0188)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.53. Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0189)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0189)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.54. Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0190)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0190)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.55. Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0191)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0191)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.56. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0192)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0192)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.57. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0193)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0193)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.58. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0194)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0194)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.59. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0195)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0195)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.60. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0196)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0196)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.61. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0197)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0197)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.62. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0198)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0198)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri príloha V čl. 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


4.63. Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0199)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0199)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


4.64. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0200)


4.65. Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0488/2016

(nahrádzajúci B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 a B8-0493/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda a Davor Ivo Stier, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer a Doru-Claudian Frunzulică, v mene skupiny S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Eleni Theocharous, v mene skupiny ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun a Yannick Jadot, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0201)


4.66. Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (hlasovanie)

Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 [2015/2287(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0202)


4.67. Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (hlasovanie)

Správa o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v EÚ [2015/2094(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0203)


4.68. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (hlasovanie)

Správa o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku [2015/2007(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0204)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia