Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Правни аспекти, демократичен контрол и прилагане на споразумението между ЕС и Турция (разискване)
 3.Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II - Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II - Безопасност на железопътния транспорт ***II (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел(присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (присъединяване на Хърватия) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.6.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаването на европейски стълб на социалните права (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.7.Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II (гласуване)
  
4.8.Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ***II (гласуване)
  
4.9.Безопасност на железопътния транспорт ***II (гласуване)
  
4.10.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)
  
4.11.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Kомисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
4.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. (гласуване)
  
4.13.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР (гласуване)
  
4.14.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (гласуване)
  
4.15.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (гласуване)
  
4.16.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (гласуване)
  
4.17.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (гласуване)
  
4.18.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
4.19.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (гласуване)
  
4.20.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
4.21.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (гласуване)
  
4.22.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
4.23.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  
4.24.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  
4.25.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  
4.26.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  
4.27.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  
4.28.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)
  
4.29.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (гласуване)
  
4.30.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  
4.31.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) (гласуване)
  
4.32.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  
4.33.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (гласуване)
  
4.34.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  
4.35.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (гласуване)
  
4.36.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (гласуване)
  
4.37.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
4.38.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (гласуване)
  
4.39.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)(гласуване)
  
4.40.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  
4.41.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (гласуване)
  
4.42.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (гласуване)
  
4.43.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  
4.44.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (гласуване)
  
4.45.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (гласуване)
  
4.46.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  
4.47.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)
  
4.48.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  
4.49.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  
4.50.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (гласуване)
  
4.51.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
4.52.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  
4.53.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  
4.54.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)
  
4.55.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  
4.56.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)
  
4.57.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  
4.58.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL (гласуване)
  
4.59.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)
  
4.60.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)
  
4.61.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (гласуване)
  
4.62.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)
  
4.63.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
4.64.Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  
4.65.Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (гласуване)
  
4.66.Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (гласуване)
  
4.67.Жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (гласуване)
  
4.68.Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Внесени документи
 8.Решения относно някои документи
 9.Трансфер на бюджетни кредити
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (377 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (7137 kb) 
 
Протокол (89 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (112 kb) Резултати от поименно гласуване (255 kb) 
 
Протокол (346 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (1687 kb) Резултати от поименно гласуване (6010 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност