Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 3.EU's Jernbaneagentur ***II - Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II - Jernbanesikkerhed ***II (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.2.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.3.Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.4.Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.5.Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.6.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
4.7.EU's Jernbaneagentur ***II (afstemning)
  
4.8.Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II (afstemning)
  
4.9.Jernbanesikkerhed ***II (afstemning)
  
4.10.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)
  
4.11.Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  
4.12.Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (afstemning)
  
4.13.Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  
4.14.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
4.15.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
4.16.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
4.17.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)
  
4.18.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
4.19.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
4.20.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
4.21.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
4.22.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
4.23.Decharge 2014 : resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  
4.24.Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  
4.25.Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
4.26.Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  
4.27.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
4.28.Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  
4.29.Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  
4.30.Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  
4.31.Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  
4.32.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  
4.33.Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  
4.34.Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  
4.35.Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  
4.36.Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  
4.37.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  
4.38.Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  
4.39.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)(afstemning)
  
4.40.Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  
4.41.Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  
4.42.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  
4.43.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
4.44.Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  
4.45.Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)
  
4.46.Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  
4.47.Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  
4.48.Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  
4.49.Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  
4.50.Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  
4.51.Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  
4.52.Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  
4.53.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  
4.54.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)
  
4.55.Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  
4.56.Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  
4.57.Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)
  
4.58.Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  
4.59.Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  
4.60.Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  
4.61.Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  
4.62.Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)
  
4.63.Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  
4.64.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (afstemning)
  
4.65.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (afstemning)
  
4.66.Aktindsigt i perioden 2014-2015 (afstemning)
  
4.67.Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (afstemning)
  
4.68.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Modtagne dokumenter
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Bevillingsoverførsler
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (316 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (7137 kb) 
 
Protokol (83 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (100 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (252 kb) 
 
Protokol (315 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (1572 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5921 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik