Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 3.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ σχετικά με την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)
  4.8.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II (ψηφοφορία)
  4.9.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  4.10.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)
  4.11.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ (ψηφοφορία)
  4.12.Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  4.13.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  4.14.Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  4.15.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  4.16.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  4.17.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  4.18.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  4.19.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  4.20.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  4.21.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)
  4.22.Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  4.23.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  4.24.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  4.25.Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  4.26.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  4.27.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  4.28.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  4.29.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  4.30.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)
  4.31.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  4.32.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  4.33.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)
  4.34.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  4.35.Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  4.36.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  4.37.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  4.38.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)(ψηφοφορία)
  4.39.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  4.40.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)
  4.41.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  4.42.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  4.43.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)
  4.44.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)
  4.45.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  4.46.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)
  4.47.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  4.48.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  4.49.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  4.50.Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (ψηφοφορία)
  4.51.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)
  4.52.Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  4.53.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) (ψηφοφορία)
  4.54.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA) (ψηφοφορία)
  4.55.Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) (ψηφοφορία)
  4.56.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (ψηφοφορία)
  4.57.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL (ψηφοφορία)
  4.58.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  4.59.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)
  4.60.Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (ψηφοφορία)
  4.61.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  4.62.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  4.63.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (ψηφοφορία)
  4.64.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ψηφοφορία)
  4.65.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (ψηφοφορία)
  4.66.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.67.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (369 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (7137 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (134 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (254 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (338 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1744 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5999 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου