Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.ELi ja Türgi kokkuleppe õiguslikud aspektid, demokraatlik kontroll ja rakendamine (arutelu)
 3.Euroopa Liidu Raudteeamet ***II - Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus ***II - Raudteede ohutus ***II (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.3.Konventsioona tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia ühinemine) * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.4.Bolesław G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.5.Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.6.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba loomise üle (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  4.7.Euroopa Liidu Raudteeamet ***II (hääletus)
  4.8.Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus ***II (hääletus)
  4.9.Raudteede ohutus ***II (hääletus)
  4.10.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid ***I (hääletus)
  4.11.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  4.12.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  4.13.2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (hääletus)
  4.14.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (hääletus)
  4.15.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  4.16.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (hääletus)
  4.17.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (hääletus)
  4.18.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  4.19.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (hääletus)
  4.20.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  4.21.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  4.22.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  4.23.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  4.24.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  4.25.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo) (hääletus)
  4.26.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  4.27.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  4.28.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  4.29.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  4.30.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  4.31.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  4.32.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  4.33.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  4.34.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  4.35.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  4.36.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  4.37.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  4.38.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  4.39.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)(hääletus)
  4.40.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  4.41.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  4.42.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  4.43.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  4.44.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (hääletus)
  4.45.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  4.46.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  4.47.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (hääletus)
  4.48.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  4.49.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (hääletus)
  4.50.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  4.51.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  4.52.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  4.53.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  4.54.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (hääletus)
  4.55.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  4.56.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)
  4.57.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky (hääletus)
  4.58.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (hääletus)
  4.59.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (hääletus)
  4.60.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (hääletus)
  4.61.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  4.62.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  4.63.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (hääletus)
  4.64.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (hääletus)
  4.65.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (hääletus)
  4.66.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (hääletus)
  4.67.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (hääletus)
  4.68.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Esitatud dokumendid
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Assigneeringute ümberpaigutamine
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (317 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (7137 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (102 kb) Nimelise hääletuse tulemused (253 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (1578 kb) Nimelise hääletuse tulemused (5989 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika