Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n ja Turkin välisen sopimuksen oikeudelliset näkökohdat, demokraattinen valvonta ja täytäntöönpano (keskustelu)
 3.Euroopan unionin rautatievirasto ***II - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II - Rautateiden turvallisuus ***II (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.2.EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.3.Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.4.Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.5.Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.6.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  4.7.Euroopan unionin rautatievirasto ***II (äänestys)
  4.8.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II (äänestys)
  4.9.Rautateiden turvallisuus ***II (äänestys)
  4.10.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)
  4.11.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  4.12.Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  4.13.Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  4.14.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  4.15.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  4.16.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  4.17.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  4.18.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  4.19.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  4.20.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  4.21.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  4.22.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  4.23.Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  4.24.Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  4.25.Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  4.26.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  4.27.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  4.28.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  4.29.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  4.30.Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  4.31.Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)
  4.32.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  4.33.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  4.34.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)
  4.35.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  4.36.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  4.37.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  4.38.Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  4.39.Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)(äänestys)
  4.40.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  4.41.Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  4.42.Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  4.43.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)
  4.44.Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  4.45.Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  4.46.Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  4.47.Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  4.48.Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  4.49.Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  4.50.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  4.51.Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  4.52.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  4.53.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  4.54.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)
  4.55.Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  4.56.Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  4.57.Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)
  4.58.Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  4.59.Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  4.60.Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  4.61.Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)
  4.62.Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  4.63.Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  4.64.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (äänestys)
  4.65.Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (äänestys)
  4.66.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (äänestys)
  4.67.Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (äänestys)
  4.68.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Määrärahojen siirrot
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (321 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestykset (7137 kb) 
 
Pöytäkirja (84 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (104 kb) Nimenhuutoäänestykset (260 kb) 
 
Pöytäkirja (305 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (1599 kb) Nimenhuutoäänestykset (5949 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö