Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (debata)
 3.Agencja Kolejowa UE ***II - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II - Bezpieczeństwo kolei ***II (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.6.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.7.Agencja Kolejowa UE ***II (głosowanie)
  
4.8.Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej ***II (głosowanie)
  
4.9.Bezpieczeństwo kolei ***II (głosowanie)
  
4.10.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)
  
4.11.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  
4.12.Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (głosowanie)
  
4.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (głosowanie)
  
4.14.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  
4.15.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
4.16.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  
4.17.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  
4.18.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
4.19.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  
4.20.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
4.21.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
4.22.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  
4.23.Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  
4.24.Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  
4.25.Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)
  
4.26.Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  
4.27.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (głosowanie)
  
4.28.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  
4.29.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  
4.30.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  
4.31.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  
4.32.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  
4.33.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  
4.34.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  
4.35.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  
4.36.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  
4.37.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  
4.38.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  
4.39.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)(głosowanie)
  
4.40.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  
4.41.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  
4.42.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  
4.43.Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  
4.44.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  
4.45.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  
4.46.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  
4.47.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  
4.48.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  
4.49.Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  
4.50.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)
  
4.51.Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  
4.52.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  
4.53.Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  
4.54.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (głosowanie)
  
4.55.Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  
4.56.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  
4.57.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)
  
4.58.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  
4.59.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  
4.60.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (głosowanie)
  
4.61.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)
  
4.62.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  
4.63.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  
4.64.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (głosowanie)
  
4.65.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (głosowanie)
  
4.66.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (głosowanie)
  
4.67.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (głosowanie)
  
4.68.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Składanie dokumentów
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Przesunięcie środków
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (317 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (7137 kb) 
 
Protokół (85 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (102 kb) Wyniki głosowań imiennych (212 kb) 
 
Protokół (318 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (1598 kb) Wyniki głosowań imiennych (5894 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności