Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (rozprava)
 3.Železničná agentúra EÚ ***II - Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II - Bezpečnosť železníc ***II (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.6.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskeho piliera sociálnych práv (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.7.Železničná agentúra EÚ ***II (hlasovanie)
  4.8.Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II (hlasovanie)
  4.9.Bezpečnosť železníc ***II (hlasovanie)
  4.10.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)
  4.11.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  4.12.Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (hlasovanie)
  4.13.Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  4.14.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  4.15.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  4.16.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  4.17.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  4.18.Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  4.19.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  4.20.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  4.21.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  4.22.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  4.23.Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  4.24.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  4.25.Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (hlasovanie)
  4.26.Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  4.27.Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)
  4.28.Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  4.29.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  4.30.Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  4.31.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  4.32.Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  4.33.Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  4.34.Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  4.35.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  4.36.Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  4.37.Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  4.38.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  4.39.Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)(hlasovanie)
  4.40.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  4.41.Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  4.42.Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  4.43.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  4.44.Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  4.45.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  4.46.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  4.47.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  4.48.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  4.49.Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)
  4.50.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  4.51.Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  4.52.Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  4.53.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  4.54.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (hlasovanie)
  4.55.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  4.56.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  4.57.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
  4.58.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  4.59.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  4.60.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)
  4.61.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (hlasovanie)
  4.62.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  4.63.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  4.64.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (hlasovanie)
  4.65.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (hlasovanie)
  4.66.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (hlasovanie)
  4.67.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (hlasovanie)
  4.68.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Predloženie dokumentov
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Presun rozpočtových prostriedkov
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (318 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Hlasovania podľa mien (7137 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (107 kb) Hlasovania podľa mien (228 kb) 
 
Zápisnica (311 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (1606 kb) Hlasovania podľa mien (5990 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia